Közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése

 
"Budapesten a... Rendőrkapitányságon dolgoztam 1,5 évig közfoglalkoztatottként adminisztrációs területen. Egészségi állapotom miatt betegállományba voltam többször. Dec.28-31-ig voltam betegállományba. Január 1-én közölték, hogy elbocsátottak közös megegyezéssel az ő részükről, mivel papírokat egyáltalán nem kaptam kézhez. A közfoglalkoztatási szerződésem 2016. február 29-ig határozott időtartamra szólt. Így elég meglepő volt, hogy felbontották a szerződésem előtte. Az lenne a kérdésem, hogy jogosan jártak-e el velem szemben, illetve a munkanélküli járadékra jogosult vagyok, vagy egyéb segélyre. Megj: Az új kolléganő már a helyemen ült."
 
Tisztelt Kérdező!
 
A közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése jogellenességének megállapítása, illetve a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei vonatkozásában a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit, illetve az ezen rendelkezések alapján kialakult joggyakorlatot kell figyelembe venni.  A közfoglalkoztatási jogviszonyra ugyanis – a Közf. tv. 2. § (1) bekezdése értelmében - a törvényben meghatározott eltérésekkel az Mt. szabályai alkalmazandók. A Közf. tv. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján pedig megállapítható, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony jogellenes megszüntetése esetén is az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy nincs lehetőség a jogellenesen megszüntetett jogviszony helyreállítására. Ebből következően azt kell mindenek előtt megvizsgálni, hogy a "felmondás", vagyis a jogviszony megszüntetéséről kiállított okirat alakilag érvényes-e, azaz azt a munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy írta-e alá. Joghatás kiváltására alkalmatlan ugyanis a munkaviszony megszüntetése tárgyában tett jognyilatkozat, ha az nem a munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személytől származik. Ha pedig a jogviszony megszüntetése nem írásban történt, akkor az mindenképpen érvénytelen.
 
Amennyiben a jogviszony megszüntetése alakilag érvényes okirattal történt meg, úgy vizsgálandó, hogy nem szenved-e olyan tartalmi fogyatékosságban, ami a jogviszony megszüntetését érvénytelenné teszi. Ezen vizsgálat során kizárólag a megszüntető okiratban foglaltakat lehet figyelembe venni, a jogviszony megszüntetése ugyanis csak és kizárólag olyan indokokon alapulhat, melyek az okiratban írásban rögzítésre kerültek. Ha az okiratba foglalt "felmondási okok" valótlanok, és/vagy okszerűtlenek, avagy a megszüntetés a tisztességes és jóhiszemű eljárás alapelvébe, illetve a rendeltetésellenes joggyakorlás tilalmába ütközik, akkor a jogviszony megszüntetése jogellenes. Ez azonban - miként az előzőekben írtam - csak az okirat tanulmányozását követően ítélhető meg. Fontos eljárási szabály, hogy a jogviszony-megszüntetés okainak valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell a per során bizonyítania.
 

A joviszony megszüntetésének jogellenessége esetén pedig a munkáltató köteles megtéríteni a közfoglalkoztatási jogviszony jogellenes megszüntetésével okozott kárt azzal, hogy az elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés nem haladhatja meg a munkavállaló tizenkét havi távolléti díjának (közfoglalkoztaási bérének) összegét. Ebben az esetben Ön igényelheti tehát a határozott idejű szerződéséből hátralevő időre járó közfoglalkoztatási bért, természetesen - a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű - késedelmi kamattal növelt mértékben. Ha a megszüntetés jogellenes volt, akkor ezt a bíróság minden további nélkül meg is fogja ítélni Önnek. 

Nagyon lényeges viszont, hogy a kereset előterjesztése határidőhöz kötött: erre a megszüntetésről szóló okirat kézhez vételét követően 30 napja van csupán! Javaslom tehát Önnek, hogy mielőbb keressen fel egy ügyvédet, vagy forduljon a kormányhivatal igazságügyi osztályához, ahol engedélyezhetik Önnek az ingyenes, vagy utólag fizetendő jogi segítségnyújtást. Ez utóbbi esetben egy Ön által kiválasztott jogi segítő fog tanácsot adni, illetve ő fogja a keresetlevelet elkészíteni. A 30 napos határidőre azonban nagyon oda kell figyelni, különben a megtámadás lehetősége megszűnik. Megjegyzem, ha a megszüntetésről szóló okirat nem tartalmaz tájékoztatást a megtámadás lehetőségéről és határidejéről, akkor hat hónapja van a kereset benyújtására.

A keresetet az illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kell benyújtani, a perben Ön - tekintettel a közfoglalkoztatási bérének összegére - teljes költségmentességet (ún. munkavállalói költségkedvezményt) fog élvezni. Ez azt jelenti, hogy a kereset benyújtása "ingyenes" és pervesztés esetén sem kell illetéket fizetnie, az ellenfél perköltségét (pl. az ellenfelet képviselő ügyvéd díját és költségeit) azonban igen.

Végül megjegyzem, hogy a praxisomban előfordult, az Önéhez hasonló ügyről itt talál tájékoztatást.

Ami pedig az álláskeresők részére folyósított ellátásokat illeti, ilyen ellátás természetesen jár Önnek, ha megfelel a törvényben foglalt feltételeknek. Így például álláskeresési járadék annak a személynek jár, aki álláskereső, az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, továbbá munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. Ezzel kapcsolatban a munkaügyi központban tudnak Önnek pontos tájékoztatást adni.

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517