Tulajdoni hányad elbirtoklása

"Tisztelt Ügyvéd Úr! A nagykorú lányom és apja, a volt házastársam közös tulajdonában áll a korábban általunk együtt lakott ingatlan. Jelenleg, a válásunk óta a volt férjem használja a lakást, sajátjaként kezeli, terheit ő viseli, hasznait ő húzza. Az apa és lánya nem tartják a kapcsolatot, nem állnak beszélő viszonyban sem. Az időpont alkalmatlansága miatt, lányomnak nem áll szándékában fellépni a közös tulajdon megszüntetése érdekében. A kérdésem arra vonatkozik, hogy az apa elbirtokolhatja a lányom tulajdoni hányadát (1/2-1/2) ebben a helyzetben? Ha igen, hogyan lehet ezt megakadályozni? Várom szíves válaszát."

Tisztelt Kérdező!

A Ptk. 5:44.§ (4) bekezdése alapján az elbirtoklásra vonatkozó általános szabályok szerint birtokolható el a dolog tulajdoni hányada is. Ez azt jelenti, hogy ingatlan tulajdoni hányad esetén 15 évnyi sajátjaként történő szakadatlan birtoklás szükséges az elbirtoklás megállapításához. Tekintettel azonban arra, hogy közös tulajdon esetén mindegyik tulajdonostárs jogosult a dolog birtoklására és használatára, a közös tulajdonban álló dolog tulajdoni hányadának elbirtoklása során fokozott szigorúsággal kell vizsgálni az elbirtoklás szubjektív feltételének - a sajátjaként történő birtoklásnak - a megvalósulását  és e körben azt is, hogy az elbirtoklásra hivatkozó tulajdonostárs magatartása összeegyeztethető-e a tulajdonostársak jogaira és a dologhoz fűződő törvényes érdekeire vonatkozó, a Ptk.-ban foglalt rendelkezésekke (lsd. ezzel kapcsolatban a Pk. 4. számú kollégiumi állásfoglalást, melyet a Kúria az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadónak tekint). Mivel a tulajdonostárs - a többiek jogának és jogos érdekeinek sérelme nélkül - jogosult akár az egész dolog használatára és birtoklására is, a tulajdoni hányadtól eltérő kizárólagos használat önmagában nem vezethet a többi tulajdonostárs tulajdoni hányadának elbirtoklására, mert ez egyszerűen a tulajdonostársat megillető jogosultság gyakorlásának megnyilvánulása is lehet. Az elbirtoklásnak a túlhasználat objektív tényén túl szükséges feltétele az is, hogy az elbirtoklásra hivatkozó tulajdonostársnak alapos oka legyen azt hinni, hogy a tulajdoni hányadát meghaladóan használt rész is a sajátja.

Ebből pedig az következik, hogy ha a túlhasználatnak bármilyen jogcíme van, az az elbirtoklás lehetőségét kizárja, mert a jogcímre tekintettel a használó nem lehet abban a (téves)"feltevésben. hogy sajátjaként birtokol. Ilyen jogcím lehet például egy írásbeli használati megállapodás, de lehet pusztán ráutaló magatartással létrejött szívességi használat engedélyezése is, mert a használat bármilyen módon történő rendezése kizárja annak lehetőségét, hogy a használó a használatot sajátjaként történő végleges használatnak tekinthesse. A szívességi többlethasználat ugyanakkor bármikor indokolás és alakisági kötöttségek nélkül megvonható.

Amennyiben tehát az ingatlan használatának kérdése - például a válásuk során - megállapodás, vagy bírói ítélet alapján rendezésre került, ez az elbirtoklás lehetőségét kizárja. Ha ilyen írásbeli rendezésre mindezidáig nem került sor, akkor - a biztonság érdekében - a lánya esetleg írásban állapodjon meg az édesapjával az ingatlan használatáról, és az azzal összefüggő kiadások viseléséről, vagy legalább intézzen egy ajánlott, tértivevényes levelet az édesapjához, melyben leírja, hogy szívességből engedélyezi számára az ingatlan kizárólagos, vagyis az ő 1/2 arányú tulajdoni hányadára is kiterjedő használatát, ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy ezen szívességi többlethasználatot bármikor egyoldalúan visszavonja és az ingatlant tulajdonostársként birtokba, illetve használatba vegye, vagy a közös tulajdon megszüntetését kezdeményezze.

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book-ot, csakúgy, mint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat, valamint egyes, nyilvános tárgyalásokon elmondott védőbeszédeimet, tájékozódhat az Európai Unió magyar szemmel is fontos ítéleteiről és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

Amennyiben deviza alapú kölcsönszerződésével kapcsolatban szeretne konzultálni velem, vegye fel velem a kapcsolatot itt!

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a deviza alapú kölcsönszerződésekkel összefüggő jogi problémákról írt tanulmányaimat, valamint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat is.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 

 


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517