Zálogjoggal biztosított hitelezői követelés felszámolási eljárásban

 

"Tisztelt Ügyvéd Úr! A honlapján felajánlott ingyenes tanácsadás keretében az alábbi kérdésben kérem segítségét. Az ingatlanomban egy szomszédos építkezéssel okozott értékcsökkenés miatt kártérítési szerződést kötöttem az építtető és egyben tulajdonos Kft-vel. Az összeg 1/5-e szerződéskötéskor kifizetésre került, a fennmaradó részre 90 napos határidő lett kikötve. A szerződésben sem kamat sem késedelmi kamat nem került kikötésre (de esetemben úgy tudom, hogy a Ptk. szerint akkor is igényt tarthatok rá) viszont biztosítékként jelzálogjog lett alapítva és bejegyezve. A jelzálogjog bejegyzés csak az összeget tartalmazza, az "és járulékai erejéig" szöveget nem! A Kft. többszöri felszólításra sem fizetett, majd jogutód nélkül felszámolással megszűnt, de még előtte eladták az ingatlant, így a követelésemet nem lehetett érvényesíteni a felszámolási eljárás során. Kérdésem, hogy ha pert indítok a jelzálogjogom érvényesítésére és végrehajtást kérek az ingatlanra, akkor meg fogom-e kapni a tőketartozáson felül a késedelmi kamatkövetelést is vagy csak a jelzálogjog bejegyzésben szereplő összeget?"

Tisztelt Kérdező!

Ami a késedelmi kamat kérdését illeti, abban igaza van: pénztartozás esetén törvényes késedelmi kamat valóban jár akkor is, ha azt a felek nem kötötték ki, vagyis ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett a késedelmét kimenti.
 
Abban azonban téved, hogy a követelését nem lehetett volna érvényesíteni a kötelezett felszámolása keretében. Mivel Önnek volt követelése a céggel szemben, Önnek mint jogosultnak a kötelezett, mint adós gazdálkodó szervezet elleni pénzkövetelését az adós felszámolási eljárásában be kellett volna jelentenie hitelezői igényként, mégpedig a felszámolás kezdő időpontjától számított 180 napos jogvesztő határidőn belül. E határidő elmulasztása ugyanis sajnos olyan jogkövetkezménnyel járt, hogy a kötelezettel szembeni igénye elenyészett. 
 
A levele alapján nem világos, hogy az ingatlan értékesítésére a felszámolási eljárás megindítása előtt, vagy annak keretében került-e sor. Ezen kérdésnek azonban nincs lényegi jelentősége, mert bármikor is értékesítették az ingatlant, zálogjogát - követelése elenyészése okán - nem gyakorlhatja. Abban az esetben, ha az ingatlan értékesítésére a felszámolás elrendelését követően került sor, akkor az Ön zálogjoga az értékesítéssel - a törvény erejénél fogva - megszűnt és azt az ingatlan-nyilvántartási hatóság - a felszámoló megkeresésére - valószínűleg már törölte. Ha viszont a cég az ingatlant még a felszámolási eljárást megelőzően értékesítette, akkor valószínűleg be van ugyan jegyezve az Ön jelzálogjoga, azonban az ennek érvényesítése iránti keresete véleményem szerint nem lesz alapos, mivel a jelzálogjoggal biztosított követelése - a felszámolási eljárásban való bejelentés elmulasztása révén - elenyészett.
 
Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517