Merkantilos deviza alapú autóhitel

"Tisztelt Ügyvéd Ur!! Olvastam ingyenes tanácsadásáról, és szeretném kérni, amennyiben lehetséges válaszoljon levelemre...a testvérem, még jó pár évvel ezelett vett egy autót...devizahitelre! /sajnos/ a hitelt már réges-régen visszafizette ami ugye többszöröse lett a kezdetinek. Közben szerződést is módositott mert em tudta fizetni, hogy hosszabbitsák meg a futamidót. Igy sem sikerül fizetnie már. Több millió forintjába van már a párszázeres autó!! Kérdésem az lenne, hogy a napokban kaptunk egy levet, mármint a bátyámék, hogy ... kézzel irott boriték a Merkantil bank megbizásából közli vele, hogy mivel nem fizette ki a... tartozását ami ... nappal áll fenn, 3 napon belül, igy közli, hogy a Bank, mármint az Ő megbizója kénytelen kezdeményezi a követelés behajtással kapcsolatos jogi eljárást, ami most ....- ft. Az uriember a merkantilbank megizottja, irja ő, és kézzel irott boritékot kaptunk. A bátyám már belefáradt az egészbe, pénze nincs már hogy fizessen kb fél éve nem fizeti a hitelt. Kérdésem lenne, hogy mit lehet kezdeni, vagy elviszik -e az autót, oda kell -e adni, törje össze, dugja el, vagy egyszerüen várja, hogy mi lesz ennek a kimenetele. A letiltást azért nem szeretné a fizetéséből, hisz egy pici kislány apukája lett egy éve. Őt el kell tartani. Megköszönöm ha valami tanácsot tudna adni. Nagyon-nagyon kellene valami megoldást találni. nem tudjuk merre inditsuk el!!"
 
Tisztelt Kérdező!
 
Az Ön által feltett kérdések igazából meghaladják az ingyenes online tanácsadás kereteit, de mivel vélhetően sokan járnak "hasonló cipőben", igyekszem használható válasszal szolgálni Önnek. Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy a kérdéseire minden szempontból kielégítő, pontos válaszokat csak az iratok ismeretében lehet adni.
 
Mindenek előtt a legfontosabb, amit - tapasztalataim szerint - sokan nem tudnak, ráadásul a pénzintézetek és a behajtó cégek - tisztelet a kivételnek! - sajnos minden elkövetnek annak érdekében, hogy a "homály" fennmaradjon: a behajtó nem végrehajtó! A pénzintézetek és a behajtó cégek tapasztalataim szerint a leveleik szándékosan félreérthető megfogalmazása által tisztességtelen - és véleményem szerint: megengedhetetlen - módon gyakran igyekeznek azt a látszatot kelteni, hogy az adósnak a levelükben foglaltak nem teljesítése esetén azonnal végrehajtási kényszerintézkedésekkel (letiltás, inkasszó, foglalás stb.) kell szembenézniük, ám ez csak a közjegyzői záradékkal ellátható ("záradékolható") szerződések esetén van így.  A testvére által kötött deviza alapú autóvásárlási célú kölcsönszerződés azonban nem lett közjegyzői okiratba foglalva, így jogerős fizetési meghagyás vagy jogerős bírósági határozat nélkül a bank nem tud végrehajtási eljárást indítani. Vagyis: a testvérének egyelőre nem kell letiltástól, inkasszótól, foglalástól stb. tartania, mivel amennyiben a bank vagy a behajtó cég a követeléséhez szeretne jutni, fizetési meghagyást kell kibocsátania az adós ellen, illetve - egymillió forintot meghaladó tartozás esetén - közvetlenül pert is indíthat ellene. Ezt jelenti a levélben említett "követelés behajtásával kapcsolatos jogi eljárás". Felhívom azonban a figyelmét arra, hogy a fizetési meghagyás jogerőssé és végrehajthatóvá válik, ha a kötelezett 15 napon belül nem él ellentmondással, ezért - ennek elkerülése érdekében - feltétlenül ajánlom, hogy amennyiben a testvére fizetési meghagyást vagy bírósági tárgyalásra szóló idézést kap, keressen fel egy ügyvédet!
 
Ami a bírósági eljárás esélyeit, költségeit stb. illeti, nos, ez a kérdés valóban meghaladja az online tanácsadás kereteit. Egy azonban biztos: az általam látott merkantilos autóhitel-szerződésekből szinte minden esetben hiányzott a törvény által előírt kockázatfeltáró tájékoztatás. Márpedig, a Civilisztikai Kollégiumvezetők 2015. november 9-10. napján a Magyar Igazságügyi Akadémián tartott Országos Értekezletéről a Kúriai Döntések 2016/1. számában megjelent Emlékeztető II/A/I/1. pontja szerint ha a fogyasztó a jogszabály által előírt tájékoztatást nem kapta meg,...a fogyasztó az árfolyamkockázat viselésére nem kötelezhető és a szerződés – az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó, a főszolgáltatás körébe tartozó szerződési kikötés tisztességtelensége folytán – teljes egészében érvénytelen. Ebben az esetben a bíróság a szerződést érvényessé nyilvánítja oly módon, hogy a fogyasztót árfolyamkockázat nem terheli. Ezen fogyatékosság miatt a Pécsi Törvényszék például az egyik ügyemben 2016 október 27-én érvénytelennek nyilvánította a szerződést, igaz ez az ítélet nem jogerős. Szóval, véleményem szerint amennyiben a testvérével megkötött szerződésből is hiányzik a kockázatfeltáró tájékoztatás, hatékony jogi képviselet mellett nem lenne teljesen esélytelen annak elérése, hogy a testvérének az árfolyam-különbözetet ne kelljen megfizetnie. Arról pedig, hogy a bank teljesítette-e, illetve mi módon teljesítette az írásbeli kockázatfeltáró tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségét, úgy lehet a legegyszerűbben meggyőződni, ha a testvére küld a banknak egy levelet, az alábbi szöveggel:
 
"Kérem, hogy szíveskedjenek tájékoztatni arról, hogy a szerződés megkötése során mi módon teljesítették velem szemben a Hpt. 203.§-a szerinti, árfolyam-kockázattal kapcsolatos, írásbeli tájékoztatási kötelezettségüket! Amennyiben ezen törvényi kötelezettségüknek külön, általam aláírt kockázatfeltáró nyilatkozattal tettek eleget, kérem, hogy ezen dokumentum másolatát részemre megküldeni szíveskedjenek! Amennyiben pedig ezen törvényi kötelezettségüknek a szerződésben tettek eleget, kérem, hogy szíveskdjenek megjelölni a szerződés vonatkozó részét (részeit)!"
 
Ami pedig az autót illeti, a helyzet a következő: a bank az autót önhatalommal nem veheti el, ha úgy gondolja, hogy annak tulajdonjogát valamely biztosítéki szerződés révén megszerezte, pert kell indítania a birtokba adás iránt. Ezzel szemben viszont a testvére is indíthat pert a bankkal szemben annak megállapítása végett, hogy a bank a gépjármű tulajdonjogát nem szerezte meg, mert pl. a vételi jog maximális időtartama lejárt és/vagy a halasztott hatályú adásvételi szerződés a törvény (a vételi jog maximális időtartamára vonatkozó kögens szabályok) megkerülésére irányul, ezért semmis. Azt viszont megteheti - és általában meg is teszi - a bank, hogy a törzskönyv birtokában fél évre kivonatja az autót a forgalomból és ily módon gyakorol nyomást az adósra a fizetés érdekében. Tapasztalataim szerint a Merkantil Bank a törzskönyvet csak abban az esetben adja ki önként, ha a szerződés hitelezői követelés nélkül - akár a tartozás megfizetése, akár a bíróság ítélete folytán - megszűnt, így ezt megelőzően legfeljebb peres úton lehet tőlük a törzskönyvet visszaszerezni. Arra a kérdésre, hogy érdemes-e a törzskönyv kiadása iránt pert indítani, szintén csak az iratok (kölcsönszerződés, biztosítéki szerződések, általános szerződési feltételek) áttanulmányozása után lehet pontos választ adni. Azt azonban semmiképpen nem ajánlom, hogy a testvére az autót összetörje, vagy "feketén" elidegenítse, mert - amennyiben a gépjármű még a kölcsön fedezetének tekintendő - egy ilyen cselekménynek akár büntetőjogi következményei is lehetnek.
 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 
 

Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517