Ajándék visszakövetelése

 
"Tisztelt Ügyvéd Úr! Elnézését kérem, hogy csak így e-mailben... megpróbálok rövid lenni! 2012-ben a nagymamámtól ajándékozási szerződés útján a tulajdonomba került két ingatlan. Az egyik teljes egészében, haszonélvezettől mentesen a nevemre került. A másik 3/4 részben az enyém, 1/4 részben a féltestvéremé, és nagymamám holtig tartó haszonélvezete terheli. Az ajándékozási szerződésünkben semmilyen kikötött feltétel nincs. Mamát heti-kétheti gyakorisággal látogatjuk, telefonon beszélünk, normális unoka-nagymama kapcsolatnak mondható. Azonban ő mindig többet akar, és ha valami nem úgy alakul, ahogy szeretné (pl. nem hívom fel egy hétig), akkor rögtön az ajándékozási szerződés visszavonásával, a házak visszavételével fenyeget, zsarol. A kérdésem, hogy Ön szerinte megteheti-e ezt, ilyen mondvacsinált indokokkal? Természetesen az életére nem törtem, nem veszélyeztettem, laknia van hol, nem követtem el ellene semmilyen jogsértést. Továbbá, ha esetleg a továbbiakban nem tartanám vele a kapcsolatot, úgy visszavonhatná-e az ajándékozást? Esetleg, hogyan tehetném "biztonságba" az ingatlanokat? El vagyok keseredve, hogy mindig megzsarol, és mondanom sem kell, mennyi szeretetet érzek így iránta...Segítségét előre is köszönöm!!!"
 
Tisztelt Kérdező!
 
Az ajándék - a törvényben foglalt feltételek fennállása esetén - valóban visszakövetelhető, azonban ezt a megajándékozott nem köteles elfogadni, így az ajándékozó az ajándék visszaszolgáltatására vonatkozó igényét bírósági úton tudja csak érvényesíteni. Ez tehát nem úgy működik, hogy a nagymama bemegy a Földhivatalba, közli, hogy vissza szeretné venni az ajándékba adott ingatlanokat és a Földhivatal erre minden további nélkül visszajegyzi a tulajdonjogát. Ha a felek nem tudnak megegyezni az ajándékozási szerződés felbontásában, akkor az ajándékozónak pert kell indítania az ajándék visszaszerzése érdekében. Vagyis ha Ön nem egyezik bele az ajándék visszaadásába, akkor a nagymama csak peres eljárás révén tudja elérni az ajándékba adott ingatlanok visszaszerzését.
 
Az ajándékozó részéről biztosított ingyenes előny juttatása és annak elfogadása a felek megállapodásán alapul, ezért jogi védelem illeti a megajándékozottnak azt az érdekét, hogy bízhasson az ajándékozás véglegességében. Erre tekintettel a törvény kivételes jelleggel, meghatározott esetekben teszi lehetővé az ajándék visszakövetelését (ÍH 2011. 82.).     
 
Az ajándék visszakövetelésére vonatkozó igény a bíróság előtt csak akkor lehet sikeres, ha a felperes, vagyis az ajándékozó sikerrel tudja bizonyítani, hogy az ajándék visszakövetelésére vonatkozó,  törvényben foglalt valamely körülmény fennáll. Ezek pedig az alábbiak:
 
1. A meglévő ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti, ha arra a szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti. A megajándékozott nem köteles az ajándék visszaadására, ha az ajándékozó létfenntartását járadék vagy természetbeni tartás útján megfelelően biztosítja. A bírói gyakorlat alapján egyébként a létfenntartás veszélyeztetettségére alapítottan a meglévő ajándék csak akkor követelhető vissza, ha a veszélyeztetettség már ténylegesen bekövetkezett.  
 
2. Ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el, az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket.
 
3. Az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket akkor is, ha a szerződő felek számára a szerződéskötéskor ismert olyan feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékozó az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és e nélkül az ajándékozásra nem került volna sor.  Ezen a címen csak akkor lehet eredményesen visszakövetelni az ajándékot, ha az annak alapjául szolgáló feltevés a megajándékozott számára ismert volt, tehát az ajándékozó nem "találhat ki" utólag olyan feltevéseket, melyek nem szerepelnek a szerződésben és melyeket bizonyított módon nem közölt a megajándékozottal. Az ajándék ily módon nem követelhető vissza, ha az ajándékozó által állított feltevés sem a szerződésből, sem a szerződéskötés körülményeiből nem állapítható meg. Az ajándék visszakövetelése iránti perben az ajándékozás alapjául szolgáló feltevés meghiúsulásának vizsgálatánál az ajándékozás összes körülményeit fel kell deríteni.
 
Visszakövetelésnek nincs helye, ha az ajándék vagy a helyébe lépett érték a jogsértés elkövetése időpontjában már nincs meg, továbbá ha az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta; megbocsátásnak, illetve a visszakövetelésről való lemondásnak számít, ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb idő nélkül nem követeli vissza. A szokásos mértékű ajándék nem követelhető vissza.
 
Összefoglalva: amennyiben tehát a nagymama vissza szeretné szerezni az ajándékokat, és Ön nem egyezik bele azok visszaadásába, a nagymama igényét csak peres úton tudja érvényesíteni, melynek során neki kell bizonyítania a fenti körülmények (létfenntartás veszélyeztetettsége, súlyos jogsértés, meghiúsult feltevés) valamelyikének fennállását. Leveléből ítélve, ez nem lenne egyszerű a számára. Ahogy Ön írta, pusztán "mondvacsinált" indokokkal nem lehet ajándékot visszakövetelni. Amennyiben továbbra is kifogástalanul, egy szerető unokától elvárható módon, tisztelettel viselkedik a nagymamájával szemben, nem tartom valószínűnek, hogy komolyan aggódnia kellene a nagymama talán komolyan sem vett "zsarolásai, fenyegetései" miatt.
 
Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517