A KÖVETELÉSEK HATÁRON ÁTNYÚLÓ ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ÉS BEHAJTÁSÁNAK JOGI ESZKÖZEI AZ EURÓPAI UNIÓBAN (kérdések – válaszok)

 

1. Polgári és kereskedelmi ügyek

 

A kis értékű követelések európai eljárása

Az európai fizetési meghagyásos eljárás

A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés

 

Az Európai Unió jogrendjének fontos és ma már nélkülözhetetlen pillérét képezi a polgári (és gazdasági ) ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés. Ezen együttműködésnek számos egymással összefüggő eleme van, melyek a több tagállamot érintő polgári és kereskedelmi jogviták egységes szabályok szerinti gyors és végleges elbírálásának, valamint a megszületett határozatok végrehajtásának lehetőségét hivatottak biztosítani.

 

Az ezen jogterületet érintő uniós jogi aktusok lényeges csoportját képezik azok a jogszabályok, melyek a joghatóságot és az alkalmazandó jogot határozzák meg, illetve melyek a határozatok kölcsönös elismerését és végrehajtását biztosítják. Ilyen célú rendeletek születtek a polgári és kereskedelmi ügyek (1215/2012/EU rendelet), az öröklési ügyek (650/2012/EU rendelet), a tartással kapcsolatos ügyek (4/2009/EK rendelet), illetve a házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (2201/2003/EK rendelet) tekintetében. Hangsúlyozni kell, hogy a joghatóságot és az alkalmazandó jogot meghatározó, illetve a határozatok kölcsönös elismerését és végrehajtását biztosító ezen uniós jogi aktusok rendeleti formában láttak napvilágot, vagyis a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésben részt vevő valamennyi tagállamban közvetlenül és kötelezően alkalmazandó jogszabálynak minősülnek.

 

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés biztosítása érdekében rendelkezésre álló jogi aktusok egy másik csoportját azok az irányelvek alkotják, melyek – mindenek előtt az egységes versenyfeltételek megteremtése érdekében - a polgári és kereskedelmi anyagi jog egyes részterületeinek összehangolását, harmonizálását célozzák. Ilyen irányelvek születtek például a kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályok összehangolásáról (86/653/EGK irányelv), a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen általános szerződési feltételekről (93/13/EGK irányelv), a megtévesztő reklámról (84/450/EGK irányelv és 97/55/EK irányelv), vagy éppen a fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról (2005/29/EK irányelv).

 

Az ezen jogterületet érintő jogszabályok harmadik csoportjába azon jogi aktusok tartoznak, melyek a több tagállamot érintő polgári ügyekben eljáró bíróságok és más hatóságok közötti eljárási jellegű együttműködést biztosítják az eljárások eredményes és minél gyorsabb lefolytatása érdekében. Így például a 2003/8/EK irányelv a költségmentességre vonatkozóan állapít meg közös minimumszabályokat, a 2008/52/EK irányelv pedig a közvetítési eljárások egyes szempontjainak egységesítését célozza. Ezen túl, az 1393/2007/EK rendelet a bírósági és a bíróságon kívüli iratok kézbesítésével, az 1206/2001/EK rendelet pedig a tagállamok bíróságai között a bizonyítási eljárás tekintetében történő együttműködéssel kapcsolatosan állapít meg rendeleti formát öltő, vagyis a tagállamok bíróságai által kötelezően és közvetlenül alkalmazandó szabályokat.

 

Az európai jogalkotó azonban nem elégedett meg ennyivel, hanem olyan sui generis európai eljárásokat is alkotott, melyek a több tagállamot érintő polgári és kereskedelmi ügyekben állnak az európai polgárok és vállalkozások rendelkezésére a követelések érvényesítése és behajtása érdekében. Ezek közül kettő, nevezetesen a kis értékű követelések európai eljárása (861/2007/EK rendelet) és az európai fizetési meghagyásos eljárás (1896/2006/EK rendelet) a követelések speciális és egyszerűsített európai eljárásban történő érvényesítését teszi lehetővé a másik tagállamban honos adóssal szemben, mégpedig oly módon, hogy nem a nemzeti jog által biztosított peres vagy peren kívüli eljárások helyett, hanem azok alternatívájaként állnak a hitelező rendelkezésére. A kis értékű követelések európai eljárása legfeljebb 5.000,- EUR összegű követelés esetén alkalmazható, a magyar jogból is ismert fizetési meghagyásos eljáráshoz hasonló európai fizetési meghagyásos eljárás azonban a követelés összegétől függetlenül igénybe vehető. A 805/2004/EK rendelettel bevezetett európai végrehajtható okirat célja a rendelet értelmében nem vitatottnak minősülő követelésekre vonatkozó bírósági határozatok és közokiratok többi tagállamban történő gyors és egyszerű végrehajtásának biztosítása. Végül, az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés bevezetésével (655/2014/EU rendelet) egy olyan speciális biztosítási intézkedés alkalmazásának lehetősége nyílt meg a hitelezők számára, melynek segítségével – követelésük behajtásának biztosítása érdekében - zároltathatják az adós bankszámláján a követelésük fedezetét képező pénzeszközöket.

 

Jelen kiadvány ez utóbbi négy eljárást mutatja be kérdések és feleletek formájában. Az európai uniós jogszabályi rendelkezések mellett – dőlt betűvel – minden esetben megtalálhatók a vonatkozó magyar normák is, a jogszabályhely pontos feltüntetésével. Az eljárások igénybe vételének megkönnyítése érdekében a kiadvány tartalmazza továbbá az azon internetes oldalakra mutató linkeket is, ahol az egyes eljárások vonatkozásában rendszeresített formanyomtatványok megtalálhatók és kitölthetők.

 

Az e-bookot az alábbi három módon vásárolhatja meg:

 

1. Regisztráljon a honlapomra a lenti regisztrációs űrlap kitöltésével! 

Ebben az esetben évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, melyek az alábbiak:

- a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book,

- a "Követelések határon átnyúló érvényesítésének és behajtásának jogi eszközei az Európai Unióban (kérdések és válaszok) 1. Polgári és kereskedelmi ügyek" című e-book,

a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatok,

az Európai Unió Bíróságának magyar szemmel is fontos döntéseiről írt cikkeim,

az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyek rendszeresen aktualizált listája.

Ezen túl, a regisztrált felhasználókat minden esetben e-mail útján tájékoztatom, ha új tartalom kerül a honlapra.

Regisztráció esetén az e-bookot egyben letöltheti ide kattintva.


Új regisztráció


2. Fizessen gyorsan és kényelmesen PayPallal!


3. Ha nem kíván regisztrálni a honlapra, töltse ki az ezen az oldalon található megrendelő űrlapot és utalja át az e-book árát - 3.000,- Ft-ot - az OTP Banknál vezetett 11731063-20047641 számú bankszámlámra!

Ebben az esetben az e-bookot - az átutalást követően - pdf.-formátumban, e-mail útján küldöm meg Önnek, feltéve, hogy az űrlapon történő bejelöléssel elismerte, hogy  a Felhasználási Feltételeket elolvasta, megértette és elfogadta.

Felelősség kizárása:

Felhasználási feltételek, 19. pont: "Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlap tartalmi elemeinek bármilyen módon történő felhasználása kizárólag Felhasználó felelőssége. Üzemeltető kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a honlap tartalmi elemei Üzemeltető saját – sok esetben egyéni, az uralkodó bírósági joggyakorlattal nem egyező – jogi álláspontját tükrözik, s a jogszabályok, illetve a joggyakorlat változása folytán elveszíthetik aktualitásukat. A honlap használata nem pótolja a konkrét üggyel kapcsolatos, szakértővel folytatandó, részletekbe menő személyes konzultációt. A honlap tartalmi elemei a létrejöttük időpontjában fennállt jogi környezet alapul vételével születtek, ezért – a jogi környezet folyamatos változása miatt - Üzemeltető nem garantálja a honlap tartalmi elemeinek jogi értelemben vett aktualitását. Mindezen okokból kifolyólag Üzemeltető a honlap használatából eredő károk tekintetében a felelősségét kifejezett kizárja. A díj megfizetése sem eredményezi Üzemeltető felelősségének beálltát a honlap felhasználásából eredő károk vonatkozásában.


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.