Alkotmánybírósági döntések

3080/2019. (IV. 17.) AB határozat
 
Az Alaptörvénnyel összhangban áll egy gyermek családból való ideiglenes kiemelését kimondó bírói döntés olyan esetekben, amikor a szülő a gyermeke kötelező védőoltásainak beadatását elmulasztja, a védőoltás végrehajtását a gyermek elrejtésével akadályozza, a gyermek kötelező, életkorhoz kötött szűrővizsgálatokon való részvételét nem biztosítja, továbbá megtagadja az együttműködést az egészségügyi és gyermekvédelmi szervekkel.
 

Az Alkotmánybíróság szerint nem kérdőjelezhető meg, hogy a védőoltások (köztük az életkorhoz kötött védőoltások) az emberi szervezet fertőző betegsé­gekkel szembeni ellenálló képességének fokozását és a fertőző megbetegedések elterjedésének megelőzését szolgálják. Tehát egyfelől az egyént (a gyermeket) védik a fertőzéstől, másfelől a gyermeket körülvevő kisebb közösséget, valamint az egész társadalmat a járványok megjelenésétől. Az Alaptörvény XVI. cikke alapján a testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemre és gondoskodásra a gyermek mindenkivel szemben igényt tarthat. Ennek megfelelően a gyermek szülei, családja, az állam és a társadalom valamennyi tagja is köteles a gyermek jogait tiszteletben tartani, és a társadalom fennmaradásának zálogaként biztosítani számára a megfelelő fejlődéséhez szükséges feltételeket. A magánszférában a gondoskodás és a védelem joga és kötelezettsége elsősorban a szülőket illeti, az állam csak a gyermek fejlődésének súlyos és konkrét sérelme vagy veszélyeztetése esetén avatkozik be, ugyanakkor bizonyos esetekben, a gyermek fejlődésének nagyfokú veszélyeztetettsége esetén köteles is beavatkoznia. Tekintettel arra, hogy az ideiglenes hatályú elhelyezést – mint gyermekvédelmi intézkedést – a hatóság a gyermek védelme érdekében rendeli el, jogszerű elrendelés esetén nem korlátozza a gyermek védelemhez és gondoskodáshoz fűződő jogát. Az állam azonban ezzel az intézkedéssel a szülő XVI. cikk (2) bekezdésben foglalt, a nevelés szabad megválasztásához fűződő jogát ugyanakkor kétségkívül korlátozza, a szülő magánszférájába beavatkozik. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor megállapította, hogy az ideiglenes hatályú elhelyezés a gyermekük számára a szükséges védőoltások beadatását elmulasztó, azt a gyermek elrejtésével akadályozó, a gyermek kötelező szűrővizsgálatokon való részvételét nem biztosító és a gyermekvédelmi szervekkel nem együttműködő szülő nevelés szabad megválasztásához fűződő jogának szükséges és arányos korlátozását jelenti, mivel az ilyen szülői magatartás – mind a tételes jog, mind pedig az alkotmányos vizsgálat szerint - a gyermek testi értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését súlyosan veszélyeztető körülménynek tekintendő. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor rámutat, hogy a gyermek családból történő kiemelésének célja nem a szülők felügyeleti jogának tartós elvonása, hanem a gyermek jóllétének biztosítása. A gyermek legjobb érdeke azt kí­vánja meg, hogy lehetőség szerint vérszerinti családjában nevelkedjen. Az ideiglenes hatályú elhelyezés a szü­lők együttműködése, jogkövető magatartása esetén megszüntethető és megszüntetendő.

 

 
 
IV/1833/2017. AB határozat
 
A visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmába ütközik, ha a bíróság olyan jogszabályi kötelezettség elmulasztását értékeli a fél terhére, mely kötelezettséget előíró jogszabályi rendelkezés a fél általi igényérvényesítés időpontjában még nem volt hatályban, következésképpen annak a fél nem tudott semmilyen módon eleget tenni.
 
2017. január 1-től az elítéltek és fogvatartottak szabályozott eljárás keretében igényelhetnek kártalanítást az államtól az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt. A kártalanítás iránti igény attól a naptól számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül érvényesíthető, amelyen az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények megszűntek. Nem tekinthető az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmény megszűnésének, ha e körülmény fennállása rövid időtartamra, de legfeljebb harminc napra megszakad azért, mert az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott elhelyezése során a jogszabályban előírt élettér biztosítva volt. Azon elítéltek és fogvatartottak számára, akiknek az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekből eredő korábban bekövetkező sérelme a módosítás hatálybalépése előtt egy éven belül megszűnt, a jogalkotó egyértelművé tette, hogy az igény benyújtására nyitva álló jogvesztő hat hónapos határidő egységesen a módosítás hatálybalépésének időpontjától, azaz 2017. január 1. napjától kezdőjék.
 
Az indítványozó 2014. október 29. és 2016. március 10-én tartózkodott büntetés-végrehajtási intézetben. Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekből eredő korábban bekövetkező sérelme tehát a módosítás hatálybalépése előtt egy éven belül szűnt meg. A határidőben benyújtott kártalanítás iránti kérelme nyomán az elsőfokú bíróság a büntetés-végrehajtási itézetben töltött teljes időtartamra megállapított kártalanítást. Az ügyészség fellebbezése nyomán eljárt másodfokú bíróság a kártalanítás összegét leszállította arra való hivatkozással, hogy 2015-ben egy alkalommal harminc napot meghaladó időszakra megszakadtak a kérelmező alapvető jogait sértő elhelyezési körülmények, mert az indítványozó harminchárom napon keresztül olyan módon volt elhelyezve, hogy a jogszabályban előírt élettér biztosítva volt. Ennek megfelelően a 6 hónapos jogvesztő határidő az ezt megelőző idő tekintetében a kártalanítási kérelem benyújtásának időpontjában eltelt, ezért a kártalanítás megállapítása során csak az azt követő szabadságvesztésben töltött idő vehető figyelembe.
 
Az Alkotmánybíróság - a kérelmező indítványa alapján eljárva - a másodfokú bíróság végzését megsemmisítette, mivel az a jogállamiság részét képező visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmába ütközik. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a másokdfokú bíróság olyan kötelezettség elmulasztását értékelt az indítványozó terhére, melynek az igényérvényesítés időpontjában nem tehetett eleget, mivel az azt bevezető törvényi rendelkezés még nem volt hatályban. A másodfokú bíróság jogértelmezése tehát a vizsgált időszakban még nem létező jogszabályi kötelezettség megkövetelésével, azaz az elbírált időszakban még nem hatályos jogszabály alkalmazásával döntött az indítványozó számára hátrányosan a kártalanítási igényről és ezzel megsértette a az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében garantált visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmát.
 
 
3/2019 (III.7.) AB határozat
 
Nem ellentétes az Alaptörvénnyel a Btk. azon szabálya, mely büntetni rendeli a jogellenes bevándorlás elősegítését és támogatását, azonban az alapján nem büntethető az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét teljesítő, önzetlen, a tényállásban tiltott céllal összefüggésben nem álló magatartás.
 
2018. július 1-től hatályos a Btk 353/A. §-a, mely büntetni rendeli "a jogellenes bevándorlás elősegítését, támogatását". Az Amnesty International Magyarország alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságnál, kérve a Btk. ezen szakszának megsemmisítését. A panasz szerint a Btk. 353/A. §-a nem büntetőjogi norma, az alkotmányos büntetőjog egyik elemének sem felel meg. A diszpozíció ugyanis nem világos, nem előrelátható, nem határozott, és nem körülhatárolt. Büntetni rendel minden olyan „szervező tevékenységet”, mely menedékjogi eljárás kezdeményezését teszi lehetővé „üldöztetésnek” ki nem tett személyek számára illetve ilyen személyek számára tartózkodási jogcím szerzésére. A jogszabály a szervező tevékenységre példálózó felsorolást ad. Ez önmagában a normavilágosság és főként az alkotmányos büntetőjogi értelemben vett határozottságnak a sérelme – büntetőjogi felelősséget ugyanis zártan kell meghatározni, amire egy példálózó felsorolás per definitionem gyakorlatilag sohasem nem alkalmas. A szóban forgó rendelkezés továbbá nem felel meg a büntetőjog ultima ratio-jellegének sem. Célja csupán azoknak a megfélemlítése, akik a menekültügy területén dolgoznak, vagy csupán nem mindenben értenek egyet az ebben a körben folytatott kormányzati stigmatizációs kampánnyal. A jogszabály olyan, teljesen legális tevékenységeket fenyeget büntető­ jogi szankcióval, mint a jogi képviselet nyújtása, vagy a humanitárius szolgáltatások nyújtása Magyarországon menedéket kérőknek. A jogszabály abszurditását és alaptörvény-ellenességét az is jól mutatja, hogy a menedé­ket kérő kérelme megalapozatlanságát előre kellene tudni – hiszen, ha utóbb pl. egy ügyvéd ügyfelének kérelmét a menekültügyi hatóság elutasítja, úgy könnyen ezen büntetőjogi előírás fenyegetettségében találhatja magát. A szabály kriminalizálja áttételesen magát a menedék-kérelmet is. Egy jogállamban – de még egy mérsékelt autoriter rendszerben is – a jogi képviselet mindenkinek jár; az ebben való részvételt sem magánszemélyek sem szervezetek tekintetében büntetni nem lehet. A törvény sérti tobábbá az indítványozónak az Alaptörvény IX. cikke által is biztosított szabad véleménynyilvánítás jogát, azzal, hogy vele szemben a büntetőjogi szankció alkalmazását helyezi kilátásba, ezzel szükségtelen és aránytalan módon beavatkozik abba, hogy miképpen vehet részt a demokratikus közéleti vitákban, ún. dermesztő hatást váltva ki. Sérti továbbá a támadott rendelkezés az egyesülési jogot is, mely kiterjed az egyesülési jog alapján létrehozott szervezetek cselekvési autonómiájára is. Az egyesületek tevékenysége feletti, a szervezeti autonómiát korlátozó állami kontroll kizárólag akkor tekinthető alkotmányosnak, ha az elkerülhetetlenül szükséges valamely kiemelkedően fontos alkotmányos cél elérése érdekében, és a kontroll mértéke e cél elérésével arányos mértékű.
 
Az Alkotmánybíróság a panaszt nem találta megalapozottnak, ezért a Btk. támadott rendelkezését nem semmisítette meg. Határozatában - a témával összefüggő közjogi (alaptörvényi és EU-jogi) szabályok áttekintését és számba vételét követően megállapította, hogy a jogellenes belépés vagy a jogellenes tartózkodás elősegítése a közigazgatás rendje elleni cselekmény. Az ilyen cselekményeknek a támogatása mint szervező tevékenység általánosságban büntetendővé nyilvánítható. Kiemelte, hogy a szóban forgó tényállás által meghatározott bűncselekmény célzatos és az alapján csak abban az esetben büntethető az elkövető, ha tudata a cselekmény időpontjában átfogta, hogy olyan személy érdekében folytat szervező tevékenységet, aki nincs az ún. öt ok valamelyike miatt üldözésnek kitéve, illetve hogy az a személy, akinek a számára tartózkodási jogcím szerzése érdekében végez szervező tevé­kenységet, jogellenesen lép be Magyarországra, vagy Magyarországon jogszerűtlenül tartózkodó. Ha nem bizonyítható, hogy a terhelt ezekről a körülményekről tudomással bírt, a támadott tényállás alapján nem válik büntethetővé. Az Alkotmánybíróság nem találta úgy, hogy a tényállás megfogalmazása ne felelne meg a normavilágosság - büntetőjogi normák esetén kiemelkedő, alkotmányos jelentőséggel bíró - követelményének, a norma által hazsnált fogalmak kellően határozottak ahhoz, hogy azokat a bíróságok értelmezni és alkalmazni tuják. Nem korlátozza továbbá a Btk. 353/A. §-a a véleménynyilvánítás szabadságát sem, hiszen nem tiltja önmagában az olyan véleménynek a hangoztatását, amely a jogellenes bevándorlás vagy tartózkodás mikénti megítéléséről szól. A közbeszédben szabadon kifejthető az állásfoglalás arról a jelenségről, amit általánosságban migrációnak neveznek. Véleményt lehet nyilvánítani arról is, hogy a közbeszédben migránsoknak nevezett személyekhez hogyan kívá­natos viszonyulni. A Btk. 353/A. §-a nem önmagában ezt, hanem a szervező tevékenység körében megnyilvánuló olyan tartalmú véleménynyilvánítást tiltja, amelynek célja más személyek jogellenes magatartásra indítása. A korlátozást a jelen esetben törvény tartalmazza. A veszély vagy sérelem, amit a jelen ügyben a korlátozás elhárítani igyekszik, nem pusztán a kommunikációra vonatkozik, hanem a kommunikáció által megszólított, az elkövető által megcélzott, bátorított, kiváltani kívánt magatartásra, a személyek feltételezett reakciójára (menedékjogi eljárás megalapozatlan kezdeményezése, jogszerűtlen tartózkodásnál tartózkodási jogcím szerzésére törekvés). Bírósági joggyakorlat, vagyis konkrét bírói döntések hiányában ezért nem lehet megállapítani, hogy az új szabály alaptörvény-ellenesen korlátozná a véleménynyilvánítás szabadságát. Végül nem ellentétes a támadott szabály az egyesüléshez való joggal sem, mivel az egyesülési jognak a védelmi köre nem terjed ki az olyan tevékenység végzésére, amelyet törvény Alaptörvénybe nem ütköző módon tilt.
 
Az Alkotmánybíróság azonban szükségesnek látta alkotmányos követelmény formájában egyértelművé tenni, hogy a Btk. 353/A. § (1) bekezdése nem terjedhet ki az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét teljesítő, önzetlen, a tényállásban tiltott céllal összefüggésben nem álló magatartásokra.
 
2/2019 (III.5.) AB határozat
 

A magyar joggal szemben alkalmazási elsőbbséggel rendelkező uniós jog magyarországi alkalmazásának legitimációs alapja az Alaptörvény E) cikke. - Az Alaptörvény autentikus értelmezője az Alkotmánybíróság, amelynek értelmezését más szerv által adott értelmezés nem ronthatja le, az Alkotmánybíróság ezen jogértelmezési monopóliumát ugyanakkor az "alkotmányos párbeszédből" eredő követelményeket tiszteletben tartva gyakorolja. - az Alaptörvény XIV. cikk (4) bekezdése második mondatában foglalt „nem jogosult” fordulat azt fejezi ki, hogy azon nem magyar állampolgár eseté­ben, aki Magyarország területére olyan országon keresztül érkezett, ahol üldöztetésnek vagy üldöztetés közvetlen veszélyének nem volt kitéve, a menedékjog nem tekinthető alapvető alanyi jognak, az ilyen személynek azonban alapjogilag védett igénye van arra, hogy kérelmét az illetékes hatóság a menedékjog biztosításának alapvető szabályairól szóló, az Alaptörvény XIV. cikk (5) bekezdése szerinti sarkalatos törvény alapján elbírálja.

 

Az Európai Bizottság megítélése szerint az Alaptörvény menedékjogról szóló, a hetedik módosítás által megállapított XIV. cikke sérti a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes cikkeit, ezért hivatalos felszólítást küldött a magyar kormánynak a jogsértés megszüntetésére. Az Európai Bizottság azt a kiegészítést találta az uniós joggal ellentétesnek, mely szerint „...nem jogosult menedékjogra az a nem magyar állampolgár, aki Magyarország területére olyan országon keresztül érkezett, ahol üldöztetésnek vagy üldöztetés közvetlen veszélyének nem volt kitéve.” A kormány ezen felszólítás okán három kérdés kapcsán az Alaptörvény értelmezését kérte az Alkotmánybíróságtól. Az első kérdése arra irányult, hogy az Alaptörvény R) cikk (1) bekezdéséből megállapítható-e, hogy az Alaptörvény mint Magyarország jogrendszerének alapja, egyben a legitimációs forrása minden jogforrásnak – ide értve az Európai Unió Alaptörvény E) cikke szerinti jogát. Második kérdésével arra várt választ, hogy következik-e az Alaptörvény 24. cikk (1) bekezdéséből, hogy az Alaptörvény Alkotmánybíróság általi értelmezését más szerv által adott értelmezés nem ronthatja le. Végül, a második kérdésre adott igenlő válasz esetén, az Alaptörvény XIV. cikk (4) bekezdése második mondatában szereplő „nem jogosult” szófordulat autentikus értelmezését kérte az Alkotmánybíróságtól a menedékjogra való jogosultság vonatkozásában, az Alaptörvény hetedik módosítására figyelemmel. A kormánynak valószínűleg az volt a célja a kezdeményezésével, hogy az Alkotmánybírósággal, mint az Alaptörvény autentikus értelmezőjével olyan irányelvkonform értelmezést adasson a kifogásolt alaptörvényi rendelkezésnek, mely okafogyottá teszi az Európai Bizottság kritikáját.

 

Határozatában az Alkotmánybíróság – a kormány első kérdésére válaszul - megállapította, hogy az uniós jog magyarországi alkalmazásának alapja az Alaptörvény E) cikke. Az uniós jog rendszertani értelemben nem része az Alaptörvény T) cikke szerinti jogforrási rendszernek, hanem egy külön alkotmányos parancs teszi az uniós jogot mint kötelezően alkalmazandó jogot a magyar jogrendszer részévé. A döntés egyértelművé teszi azt is, hogy az uniós jognak alkalmazási elsőbbsége van a magyar joggal szemben. A kormány által feltett második kérdés kapcsán az Alkotmánybíróság emlékeztetett arra a korábbi megállapítására, mely szerint az uniós jog esetleges Alaptörvénybe ütközése nem lehet kihatással Magyarország EU-tagságból eredő kötelezettségeinek teljesítésére. Ebben az esetben a jogalkotónak kell megteremtenie azt a helyzetet, mely lehetővé teszi az európai uniós tagságból eredő kötelezettségeknek az Alaptörvény sérelme nélküli teljesítését. Az uniós jog autentikus értelmezése az Európai Unió Bírósága, az Alaptörvény értelmezése pedig az Alkotmánybíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ha e két intézmény általi jogértelmezés valamely kérdésben az uniós jog és az Alaptörvény kollízióját eredményezi, az összeütközést az úgynevezett „alkotmányos párbeszéddel” kell feloldani, mely jogintézmény mellett az Alkotmánybíróság is elkötelezte magát. Az alkotmányos párbeszéd intézménye, melynek tulajdonképpeni célja a jogrendszerek harmóniájának és koherenciájának megteremtése az európai egység létrejötte érdekében, lényegében véve azt jelenti, hogy az autentikus jogértelmezés monopóliumával rendelkező bírói fórumok jogértelmező tevékenységük során figyelemmel vannak az általuk alkalmazandó norma tekintetében értelmezési monopóliummal rendelkező másik bírói fórum jogértelmezésére. Az autentikus értelmezés monopóliuma azonban nyilvánvalóan sem az uniós jog, sem pedig az Alkotmánybíróság vonatkozásában nem jelenti azt, hogy más jogalkalmazó szerveknek nem kellene, illetve nem lehetne eljárásuk során az uniós jogot, illetve az Alaptörvényt értelmezniük, hiszen a jogalkalmazás elképzelhetetlen jogértelmezés nélkül. Ezen jogértelmezési tevékenységük során azonban a jogalkalmazó szerveknek az uniós jog vonatkozásában az Európai Unió Bírósága, az Alaptörvény vonatkozásában pedig az Alkotmánybíróság értelmezését kell követniük. Az Alaptörvény 24. cikk (1) bekezdé­se alapján tehát az Alaptörvény autentikus értelmezője az Alkotmánybíróság, amelynek értelmezését más szerv által adott értelmezés nem ronthatja le, azt mindenkinek tiszteletben kell tartania. Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény értelmezése során ugyanakkor tekintettel van az Európai Uniós tagsággal együtt járó, valamint a Magyarországot nemzetközi szerződés alapján terhelő kötelezettségekre. Végül, a kormány harmadik kérdésére adott válaszában az Alkotmánybíróság – a koherens, rendszertani alkotmányértelmezés módszerét alkalmazva – megállapította, hogy az Alaptörvény XIV. cikk (4) bekezdése második mondatában foglalt „nem jogosult” fordulat azt fejezi ki, hogy azon nem magyar állampolgár eseté­ben, aki Magyarország területére olyan országon keresztül érkezett, ahol üldöztetésnek vagy üldöztetés közvetlen veszélyének nem volt kitéve, a menedékjog nem tekinthető alapvető alanyi jognak. Az ilyen személynek azonban alapjogilag védett igénye van arra, hogy kérelmét az illetékes hatóság a menedékjog biztosításának alapvető szabályairól szóló, az Alaptörvény XIV. cikk (5) bekezdése szerinti sarkalatos törvény alapján elbírálja. Ezen alapjogilag védett igény következtében az Országgyűlés feladata, hogy a menedékjog biztosításának alapvető szabályait sarkalatos törvényben rögzítse.

 

Összességében véve megállapítható, hogy az Alkotmánybíróság határozata jól felhasználható a kormány által a kötelezettségszegési eljárásban a bizottsági kritikák „kioltása” érdekében, azonban a lényegi kérdésben, nevezetesen a menedékjognak a biztonságos harmadik országból érkező nem magyar állampolgárokkal szembeni korlátozásával kapcsolatban az Alaptörvény XIV. cikkébe beiktatott rendelkezésnek olyan értelmezést adott, mely annak szövegével nem tűnik összhangban állónak.

 
 
IV/1079//2017 (2019. március 26.)
 
A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog - A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát, illetve megalapozását szolgáló adatok megismerhetősége - A kérelemmel érintett dokumentumok bíróság általi tartalmi vizsgálatának szükségessége (adatelv) - A Kúria jogegységi eljárása során beszerzett vélemények megismerhetősége
 
Az indítványozó  – miután közérdekű adatigénylésének teljesítését elutasították és az adatkezelő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) felhívásának sem tett eleget – azt kérte a bíróságtól, hogy kötelezze a Kúriát a 6/2013. számú PJE határozat előkészítésével kapcsolatban beszerzett véleményekkel kapcsolatban a következő adatok kiadására: „1. a véleményadásra felkért szervezetek, személyek neve; 2. a véleményt adó szervezetek, személyek neve; 3. hány és milyen kérdésekben kért véleményt az alperes; 4. a véleményt adók eredeti rögzített véleményének a  másolata; 5. a  6/2013. PJE határozat kapcsán ellen- és különvéleményt megfogalmazó bírók neve”. A felülvizsgálati kérelem nyomán eljárt Kúria úgy döntött, hogy az indítványozó csupán a véleményadásra felkért és a véleményt adó szervezetek nevét, illetve azt jogosult megtudni, hogy hány és milyen kérdésekben kért véleményt a Kúria a jogegységi határozat meghozatalát megelőzően. A véleményt adó természetes személyek neve a Kúria álláspontja szerint személyes adatnak minősül, ezért ezek az adatok az érintettek hozzájárulása nélkül nem adhatók ki. A vélemények tartalmának megismerhetőségét pedig arra való hivatkozással utsított el a Kúria, hogy amennyiben a véleményt adók személyükben támadhatóvá válnak, az befolyásolhatja közreműködési hajlandóságukat, illetve véleményük befolyásmentességét is. A külső, befolyásmentes vélemények hiánya, elmaradása pedig alkalmas lehet a Kúria tevékenységének veszélyeztetésére is. Mindezek mellett a véleményekről alappal feltételezhető, hogy azok a szerzői jog hatálya alá tartozó tudományos művek, és ebben az esetben azok nyilvánosságra hozataláról a szerző határoz, márpedig a vizsgált esetben nem merült fel adat arra vonatkozóan, hogy a Kúria ilyen hozzájárulást kért, illetve kapott volna. Az Alkotmánybíróság a Kúria ítéletét alaptörvény-ellenesnek minősített és ezért megsemmisítette. A véleményt adó természetes személyek adatainak kiadása kapcsán egyetértett a Kúria álláspontjával, s megerősítette, hogy az érintett hozzájárulása hiányában, illetve az adatnyilvánosságot elrendelő törvényi szabály nélkül nem lehet személyes adatokat közérdekű adatigénylés teljesítése keretében megismerhetővé tenni. Alapvetően így a bíróság sem mérlegelheti, hogy a személyes adatok megismerhetővé tétele arányos korlátozásnak minősülne-e az  információszabadság biztosítása érdekében. A vélemények megismerhetősége korlátozásának a Kúria által kifejtett indokait azonban az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek találta. Az alaptörvény-ellenesség oka, hogy a Kúria - pusztán az általánosság szintjén maradó megfontolások alapján - úgy utasította el a vélemények megismerésére vonatkozó kérelmet, hogy nem végezte el a kérelem tárgyául szolgáló konkrét dokumentumok érdemi, tartalmi vizsgálatát annak megállapítása érdekében, hogy atok kérelmező általi megismerése valóban veszélyeztetné-e a Kúria törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását. Döntésében az Alkotmánybíróság kiemelte, hogy a tartalmi vizsgálat hiánya – az, hogy az igényelt dokumentumokat tartalmukra tekintet nélkül, egészében véve helyezték nyilvánosság-korlátozás alá – jelen esetben egyúttal az adatelv sérelmét is jelenti. Ítéletével a Kúria az igényelt dokumentumokat tartalmukra tekintet nélkül, egészében véve helyezte nyilvánosság-korlátozás alá. A feltétlenül szükségesnél tágabb alapjog-korlátozásra lehetőséget adó bírói döntés pedig alaptörvény-ellenes. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy az Alkotmánybíróság ezen döntéséből nem következik az ügyben érintett dokumentumok mgismerhetővé tételének kötelezettsége, a Kúriának ugyanakkor a megismételt eljárásban a dokumentumok érdemi, tartalmi vizsgálata alapján kell döntést hoznia a dokumentumok kiadására vonatkozó kérelemről. Döntése során figyelemmel kell lennie az adatelvre (az iratelv helyett) és nyilvánosság-korlátozást eredményező döntés meghozatala esetében az iratok tartalmi vizsgálatának a szükségességére.
 
IV/1554//2017 (2019. február 4.)
 
A véleménynyilvánítás szabadsága - Politikai vélemény köztéri emlékmű állagsérelem nélküli elcsúfítása általi kifejezése - Az alapjogi védettség szempontjai - A cselekmény általi közlés nyilvánosság számára értelmezhetőségének követelménye.
 
Az indítványozók - a jelenlegi kormány általuk túlságosan oroszbarátnak vélt politikája elleni tiltakozásként - narancssárga festéket tartalmazó luftballonokkal dobálták meg a Szabadság téri szovjet - úgynevezett "felszabadítási" - emlékművet. A festéknyomok az emlékműről vízzel nyom nélkül eltávolíthatók voltak. Az indítványozók szabálysértési felelősségét az ügyükben eljárt bíróságok megállapították és pénzbüntetést szabtak ki velük szemben. Az eljárás során nem fogadták el az indítványozók arra irányuló védekezését, hogy mivel a cselekménnyel politikai véleményüknek adtak kifejezést, magatartásuk a véleménynyilvánítás szabadságának körébe tartozik, s ezáltal nem lehet veszélyes a társadalomra. Az Alkotmánybíróság az indítványozók által előterjesztett alkotmányjogi panaszt elutasította. Határozatában kifejtette: egy emlékmű megcsúfítása, például könnyen eltávolítható festékkel történő leöntése adott esetben egyaránt minősülhet a véleménynyilvánítás jogának hatálya alá eső szimbolikus szólásnak és a véleménynyilvánítás jogával fedett cselekmények körén kívül eső vandalizmusnak is. Annak, hogy a magatartásra a véleménynyilvánítás szabadságának hatálya kiterjedjen, azon túl, hogy a cselekvő a véleménye kifejezésének szándékából cselekedjen, az is szükséges feltételét képezi, hogy a közlés választott formája objektív módon is alkalmasnak tekinthető eszköze, közvetítője legyen a cselekvő véleménye, gondolatai közlésének. A vizsgált cselekménynek tehát konkrétan is alkalmasnak kell lennie arra, hogy objektív értékelés szerint – legalább hipotetikusan – a nyilvánosság előtt értelmezhető közlés legyen. Annak megítélése során, hogy ezen feltétel teljesül-e, vagyis a cselekmény az objektív értékelés szerint – legalább hipotetikusan – a nyilvánosság előtt értelmezhető közlés-e, az elkövetés körülményeit, így mindenek előtt annak helyszínét, időpontját, aktuális eseményekhez való kötődését, illetve a véleménynyilvánítás és az érintett emlékmű összefüggésének közvetlenségét kell figyelembe venni. Az Alkotmánybíróság döntése meghozatala során nem vizsgálta, hogy az indítvány által érintett cselekmény megfelelt-e a nyilvánosság általi értelmezhetőség követelményének, csupán elfogadta és az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdéséből fakadó követelményekkel összhangban állónak minősíte ttea másodfokú bíróságnak azt a jogértelmezését, mely szerint egy szobor festékkel való leöntésének esetén csak bizonyos feltételekkel alkalmazhatóak a véleményszabadság szempontjai. Az alkotmányjogi panaszt ezen okból kifolyólag utasította el.
 
Dr. Juhász Imre alkotmánybíró különvéleményében a következőket írta:"...amennyiben egy cselekmény szabálysértést vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a bíróság – ennek megállapítása mellett – már nem mérlegelheti, hogy az elkövető e magatartása a véleménynyilvánítás védett körébe tartozik-e avagy sem." Ez az álláspont hibás: a bíróságnak elsőként nem azt kell ugyanis vizsgálnia, hogy az adott cselekmény szabálysértést vagy bűncselekményt valósít-e meg, legfeljebb azt vizsgálhatja meg elsőként, hogy tényállásszerű-e, Ezt követi a társadalomra veszélyesség vizsgálata, s ennek keretében kell választ adnia arra a kérdésre, hogy az elkövető magatartása a véleménynyilvánítás védett körébe tartozik-e avagy sem. Ha igen, a cselekmény - tényállásszerűsége ellenére - nem lehet veszélyes a társadalomra, következésképpen nem minősülhet sem bűncselekménynek, sem pedig szabálysértésnek. Az tehát nem elképzelhető, hogy a bíróság előbb állapítja meg egy magatartásról, hogy bűncselekményt, vagy szabálysértést valósít meg, s csak utána végzi el a magatartás alapjogi vizsgálatát.
 
 
24/2018 (2018. december 28.)
 

Tisztességes eljáráshoz fűződő jog - A perbe vitt jogok és kötelezettségek bíróság általi tényleges elbírálásának kötelezettsége - A kereset elutasíthatóságának kizártsága érdemben el nem bírált kereseti kérelem vagy kereseti jogalap esetén.

 

Az indíítványozó orvosi műhiba miatt indított kártérítési pert az egészségügyi szolgáltató ellen. Keresetét elsődlegesen az egészségügyi szolgáltatótól elvárható (fokozott) gondosság elmulasztására, másodlagosan pedig a műéti kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség megsértésére alapította. Az első- és a másodfokú bíróság közbenső ítéletében megállapította az egészségügyi szolgáltató kártérítő felelősségének fennállását az elvárható gondosság elmulasztása okán. Ezen döntésükre tekintettel a másodlagos jogalapot, vagyis a tájékoztatási kötelezettség elmulasztását az első- és másodfokon eljárt bíróságok érdemben nem vizsgálták. Az alperes egészségügyi szolgáltató felülvizsgálati kérelme alapján eljáró Kúria a másodfokú közbenső ítéletet hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és az indítványozó keresetét elutasította. Ítéletében kifejtette, hogy a perben beszerzett  igazságügyi orvosszakértői vélemény mind önmagával, mind az egyéb peradatokkal nyilvánvaló ellentmondásban állt, helyességéhez nyomatékos kétség fér, ezért azt az ítéleti döntés alapjául elfogadni nem lehetett volna. Az indítványozó csatlakozó felülvizsgálati kérelmének azon eleméről, mely az egészségügyi tájékoztatás megfelelő voltának hiányára alapult, a Kúria megállapította, hogy annak eshetőlegesen előterjesztett volta miatt arról a jogerős ítélet nem döntött. A Kúria megítélése szerint az a körülmény, hogy az elsődleges kereset alaptalan, nem eredményezi azt, hogy a felülvizsgálati eljárásban az eshetőlegesen megfogalmazott másodlagos kereset érdemben vizsgálható lenne, az ugyanis jogerős érdemi döntés hiányában felülvizsgálat tárgyává már nem tehető.  Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a Kúria ítélete sérti a tisztességes eljáráshoz fűződő alapvető jogot, ezért azt megsemmisítette. A tisztességes eljáráshoz fűződő jog ugyanis magában foglalja a bírósági eljárással szemben támasztott azon követelményt is. hogy a bíróság érdemben bírálja el a felek által perbe vitt jogokat és kötelezettségeket, s a jogvitában - a keresetet kimerítve - véglegesen és érdemben döntsön. Ennek folytán nem utasítható el a kereset, ha az annak alapjául felhozott jogalapok között van a bíróság által érdemben el nem bírált is. Bár a jelen ügyben a Kúria - ezzel kapcsolatos jogerős érdemi határozat hiányában - érdemben valóban nem bírálhatta volna el az indítványozó által a keresete alátámasztásául felhozott másodlagos jogalap alaposságát, arra azonban meglett volna a lehetősége, hogy ezen másodlagos jogalap vizsgálatára utasítsa az elsőfokú bíróságot. A tisztességes eljáráshoz fűződő jogból eredő követelményeknek ilyen tartalmú döntés felelt volna meg. Azzal azonban, hogy a Kúria felülvizsgálati ítéletében a jogerős közbenső ítéletet hatályon kívül helyezte, az  elsőfokú közbenső ítéletet megváltoztatta és a  keresetet elutasította, az indítványozó keresetét akként utasította el jogerősen, hogy az eshetőleges kereseti kérelmének egyik elemét egyetlen bírói fórum sem bírálta el érdemben. Ez az eljárás pedig sérti a tisztességes eljáráshoz fűződő jogot.

 

(Megjegyzem, hogy a Kúria döntésének az Alkotmánybíróság határozatában foglalt okból fennálló, teljesen nyilvánvaló Alaptörvény-ellenessége mellett komoly aggályok vethetők fel abban a tekintetben is, hogy jogszerű volt-e az elsődleges jogalap elutasítása a szakértői bizonyítás eredményének hiányosságai okán. Álláspontom szerint ebben a tekintetben is az az eljárás felelt volna meg a tisztességes eljárás követelményének, ha a Kúria a kereset elutasítása helyett, a szakértői vélemény ellentmondásainak és hiányosságainak feltárása mellett, azok kiküszöbölése érdekében új eljárásra utasítja az elsőfokú bíróságot. Elképzelhető ugyanis, hogy nem a bizonyító felperes, hanem a bíróságok értékelték tévesen aggálytalannak és ellentmondásmentesnek a szakértői véleményt, s ebben az esetben a Kúria az eljárt bíróságok tévedéséért a felperest "büntette" azzal, hogy úgy nyilvánította alaptalannak az elsődleges jogalapot, hogy még lehetőséget sem adott az annak alátámásztására hivatott szakvélemény hibáinak kiküszöbölésére.)

 
IV/1175/2016 (2018. december 4.)
 
Pótmagánvádlóként való fellépés lehetősége - Hamis vád minősített esetének sértettje - A vádindítvány elutasítása a sértetti minőség hiánya okán - A bírósághoz fordulás jogának sérelme 
 
Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az első- és a másodfokú bíróság határozatát, melyekkel ezen bíróságok az indítványozó vádindítványát elutasítva megszüntették az általa kezdeményezett büntetőeljárást. A bíróságok ezen határozataikat arra alapították, hogy a hamis vád passzív alanya nem jogosult magánvádlóként fellépni, mivel a hamis vád az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, ezért a hamisan megvádolt személy sérelme csak áttételes lehet. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványozó vádindítványa alapján eljárt bíróságok ezen jogértelmezése nem volt összhangban a tisztességes eljáráshoz fűződő alapjog egyik részjogosítványából, nevezetesen a bírósághoz fordulás jogából eredő alkotmányos követelményekkel. Az Alkotmánybíróság kiemelte: a sértetti minőségnek, az egyéb feltételek teljesülésének és a kizáró körülményeknek a vizsgálata az egyedi ügyekben eljáró bíróságok feladata. Ennek következtében az egyedi ügyekben eljáró bíróságok feladata annak a vizsgálata, hogy a pótmagánvádlói fellépés általános feltételei a hamis vád egyes eseteiben fennállnak-e, a pótmagánvádlói vádindítvány előterjesztésére az érintett jogosult-e. A pótmagánvádlói fellépés vizsgálatát érintően a bíróság eljárása abban az esetben áll összhangban az Alaptörvénnyel, ha a bírósághoz fordulás jogát ténylegesen is biztosítja valamennyi olyan sértettnek, akik számára a jogalkotó azt gyakorolhatóvá tette. A konkrét ügyben az eljáró bíróságok nem hagyhatták volna figyelmen kívül azt a körülményt, hogy az indítványozó a büntetőeljárás lefolytatását a hamis vád Btk. 268. § (2) bekezdése szerinti minősített esete alapján kezdeményezte. A bűncselekmény alapesetéhez képest a (2) bekezdés szerinti minősített eset törvényi tényállásának az eleme az is, hogy a hamis vád alapján az érintett ellen megindul a büntetőeljárás. A hamis vád ezen esetében tehát sor kerül a hamisan megvádolt személy meggyanúsítására: a hatóság közli vele az alapos gyanút, adatait nyilvántartásba veszi és gyanúsítottként kihallgatja. Az Alkotmánybíróság szerint a sérelem közvetlensége tekintetében tehát a (2) bekezdés szerinti minősített eset bizonyosan más megítélést kíván, minta tényállás (1) bekezdése szerinti alapeset. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint a hamis vád által okozott sérelem az indítványozót érintően a fentiekre figyelemmel közvetlennek minősült. Annak következtében, hogy az indítványozó sértetti minőségének a hiányát a bírósáságok a törvényi tényállás és a konkrét eset összes körülményének az érdemi vizsgálata nélkül állapították meg, az eljárási törvény olyan rendelkezéseinek az alkalmazását mulasztották el, amelyek az indítványozó számára alapvető jogot közvetítettek, a bírósághoz fordulás jogának az érvényesülését garantálták. Az alapul fekvő, kétség kívül szakjogi kérdés megítélésekor – nevezetesen, hogy az indítványozó lehet-e pótmagánvádló – a bíróságok nem voltak figyelemmel annak alapjogi aspektusára, vagyis arra, hogy a pótmagánvádlói minőség kizárásával az indítványozót nemcsak törvényes lehetőségei, hanem Alaptörvényből fakadó joga gyakorlásában is korlátozzák. Az indítványozó által kezdeményezett büntetőeljárás megszüntetése következtében ugyanis az indítványozó nem gyakorolhatta a jogalkotó által biztosított és a Be. rendelkezéseivel közvetített jogáta bírósághoz forduláshoz. A 2018. július 1-től hatályos új bünettőeljárási törvény részben megváltozott normaszövegére tekintetel az Alkotménybíróság szükségesnek tartotta kiemelni, hogy annak ellenére, hogy az új törvény a pótmagánvádlói fellépésre kizárólag a bűncselekmény által előidézett közvetlen sérelem vagy veszélyeztetés esetén ad lehetőséget, változatlanul fennálló követelmény a bíróságokkal szemben, hogy a sérelem vagy a veszélyeztetés közvetlenségének a vizsgálatát az eset konkrét körülményeire figyelemmel, mindig egyedileg végezzék el. Ilyen módon garantálható ugyanis a pótmagánvádló jogainak az Alaptörvénnyel összhangban álló érvényesítése.
 
V/507/2018 (2018. november 6.)
 
A rokkantsági ellátások összegének meghatározása - Az ellátás összegének csökkentése az állapotjavulásra történő hivatkozással - Az egészségi állapotnak kizárólag jogszabályi változásokból eredő "javulása" - A tulajdonhoz való jog sérelme - Az egészségi állapot tényleges javulása vizsgálatának követelménye
 
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló Római Egyezmény Első Kiegészítő Jegyzőkönyvébe és - ennek folytán - az Alaptörvény Q) cikk (2) bekezdésébe ütközik az a 2012-től hatályos szabályozás, melynek alapján a rokkantsági ellátások összegének jelentős mértékű csökkentése vált lehetővé olyan állapotjavulásra történő hivatkozással, mely - az egészségi állapot tényleges javulása nélkül - kizárólag a jogi kritériumrendszer változásából eredt. Az Alkotmánybíróság ezért egyrészt felhívta a jogalkotót olyan szabályok megalkotására, melyek lehetővé teszik az ellátás összegének meghatározása során az ellátásra jogosultak élethelyzetét érdemben meghatározó tényleges fizikai állapota javulásának mértéke, illetőleg a 2012. január 1. napját megelőzően megállapított ellátás összege figyelembevételét, másrészt pedig alkotmányos követelményként rögzítette, hogy az ellátás összegének meghatározása során az állapotjavulás ténye kizárólag azon ellátásra jogosultak esetén vehető figyelembe, akiknek nem csak a jogszabályok szerinti kategóriák és értékek alapján meghatározott jogi értelemben vett állapota, hanem az élethelyzetét érdemben meghatározó tényleges fizikai állapota is kedvezően változott. 
 
(A határozathoz érdekes, figyelemre méltó különvéleményt írt Pokol Béla alkotmánybíró. Pokol szerint az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntéseit az Alkotmánybíróság legfeljebb csak mint "autentikusságot nélkülöző egyszerű jogászi véleményeket" vehetné figyelembe, mivel az EJEB döntéseit ténylegesen nem az arra illetékes bírói tanácsok formálják ki az Európai Emberi Jogi szerződés alapulvételével, hanem egy, az évek alatt kialakult kb. 300 fős emberjogászi apparátus a bírák függetlenségének legelemibb hiánya mellett. Pokol Béla tehát lényegében véve megkérdőjelezi az EJEB autoritását és - ennek folytán - döntéseinek autentikusságát. Ezen véleményt olvasva azért az embernek sokféle gondolata támad. Egyrészt természetesen nem lehet teljes mértékben alaptalannak tekinteni a nemzetközi bíróságok - tagállamok által delegált - tagjainak kiszolgáltatottságát a nagy képzettséggel, tudással és tapasztalattal rendelkező, kiemelkedő képességű jogászokból álló apparátussal szemben a döntések előkészítése során. Másrészt viszont a bírák apparátus általi "foglyul ejtésére" és a nemzetközi bírói fórumok autoritásának ebből fakadó vitatására alapított érvelés kiváló eszköz lehet a nemzetközi jogból (és az EU-jogból) származó kötelezettségek figyelmen kívül hagyására hajlamos, ezért a nemzetközi szervezetek jogi kontrollját kényelmetlennek érző, s ezen kontroll alól szabadulni kívánó kormányok számára. Határozott véleményem szerint a megkérdőjelezhető autoritású nemzetközi bírói fórumoknak való alávetettség még mindig sokkal kevesebb veszélyt hordoz magában, mint a nemzeti kormányok ezen kontroll alóli felszabadulása. Különösen igaz ez a végrehajtó hatalomnak - a fékek és ellensúlyok szisztematikus leépítéséből eredő - túlhatalmával és az egyenlőtlen és igazságtalan választási szisztémának köszönhetően létrejött alkotmányozó "többség" zsarnokságával karakterizálható "illiberális" rendszerek esetében...)
 
Az Alkotmánybíróság határozata itt olvasható.
 
3311/2018 (2018. október 16.)
 
Az ügyfél értesítésének elmulasztása az elsőfokú hatósági eljárás megindításáról - A bizonyítékok megismeréséhez fűződő jog korlátozása az elsőfokú hatósági eljárásban - A tisztességes hatósági eljáráshoz való jog sérelme
 
Az Alkotmánybíróság a Kúria ítéletét Alaptörvény-ellenesnek minősítette, s ezért megsemmisítette. Határozatában megállapította, hogy az eljárás megindításáról való döntés, valamint a bizonyítékok ügyféllel való ismertetésének elmaradása az elsőfokú hatósági eljárás során olyan eljárási szabálysértések, amelyek kihatnak az ügy érdemére. A tisztességes eljáráshoz való jog alapján az egyes eljárási garanciák olyan értéket jelentenek, amelyek megszegése vagy be nem tartása kihat az ügy érdemére, az ügy kimenetelétől függetlenül. Az elsőfokú döntéssel szembeni jogorvoslat lehetősége, illetve az ezen jogorvoslat alapján lefolytatandó másodfokú hatósági eljárás sem alkalmas ezen jogsértések következményeinek orvoslására, mivel egyészt fogalmilag kizárt az ügy megindításáról való értesítés elmaradásának korrigálása, másrészt pedig a bizonyítással kapcsolatos indítványozási és észrevételezési jog éppen azt teszi lehetővé, hogy már az elsőfokú eljárásban ütköztetni lehessen az álláspontokat. Ha ez a bizonyítékok ügyféllel való megismertetésének elmaradása miatt nem történik meg az elsőfokú eljárásban, a másodfokú eljárásban ugyan van rá lehetőség a teljes felülbírálat okán, azonban a másodfokú döntés ellen már nem lehet jogorvoslatot előterjeszteni, így a bizonyítással kapcsolatos érvelés sem kifogásolható. Az elsőfokú döntés elleni jogorvoslat pedig az alapvető eljárási jogok korlátozása miatt fogalmilag nem lehet teljes körű. Az ügyféli jogok csorbulása emellett a jogorvoslatok számának növekedésével is jár, amely a tisztességes eljáráshoz való jog immanens részét képező észszerű időn belül történő elbírálás követelménye ellen hat. 
 
Az Alkotmánybíróság határozata itt olvasható.
 

A honlapon található információk csupán tájékoztató jellegűek, nem minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. A felhasználó ezen információkra alapított döntése, illetve cselekménye ennél fogva kizárólag a felhasználó felelőssége. Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét jogi problémájával kapcsolatban, vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérem, döntése meghozatala előtt feltétlenül lépjen kapcsolatba velem.

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" és a "Követelések határon átnyúló érvényesítésének és behajtásának jogi eszközei az Európai Unióban. 1. Polgári és kereskedelmi ügyek" című e-book-okat, csakúgy, mint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 

akiknek az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekből eredő korábban bekövetkező sérelme a módosítás hatálybalépése előtt egy éven belül megszűnt. [Lásd Bvtv. 436. § (10) bekezdés a) pont] E különleges esetekre a kártalanítás általános szabályaihoz képest bizonyos körben – értelemszerűen – eltérő rendelkezések megállapítására volt szükség, így a jogalkotó egyértelművé tette, hogy utóbbi esetkörben az igény benyújtására nyitva álló jogvesztő határidő egységesen a módosítás hatálybalépésének időpontjától, azaz 2017. január 1. napjától kezdődik.

 


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.