Haszonélvezeti joggal terhelt, közös tulajdonban lévő ingatlan használata

"Hol is kezdjem.. vásároltunk egy panel lakást, két tulajdonosi rész van, a húgomé és az enyém. A húgom kiskorú és a gyámja édesanyám, tehát jelenleg övé a tulajdoni rész. Ő is velünk él a lakásban, ő fizet mindent, a rezsit az ételt stb. Édesapám a haszonélvezeti jogot kapta, de ő nem él velünk. A húgomnak van egy párja, aki hozzánk költözött, viszont én nem vagyok hajlandó vele együtt élni. A kérdésem a következő, kirakhatom a lakásból az úriembert, ha igen hogy tehetem meg?"
 
Tisztelt Kérdező!
 
Az ingatlant elsősorban a haszonélvező, vagyis az édesapja jogosult használni, s Önök, mint tulajdonosok, a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát csak annyiban gyakorolhatják, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él. Ráadásul, a haszonélvezőnek ahhoz is joga van, hogy a birtoklás, a használat és a hasznok szedése jogának gyakorlását másnak ingyenesen átengedje. (Ellenérték fejében viszont a haszonélvezeti jog gyakorlását a haszonélvező csak akkor engedheti át, ha a tulajdonos - azonos feltételek mellett - a dolog használatára, hasznosítására vagy a dolog hasznainak szedésére nem tart igényt.)
 
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az ingatlan használata tekintetében édesapjáé a "döntés joga", mivel azt - haszonélvezeti jogánál fogva - használhatja ő maga, de a használat jogát - ingyenesen - bárkinek át is engedheti.
 
Ha azonban édesapja e jogokkal nem él, vagyis az ingatlant maga nem használja és nem is engedi át másnak a használat jogát, akkor tulajdonjoguknál fogva Önök, mint tulajdonosok jogosultak azt használni. Mivel több tulajdonos van, ezért ebben az esetben a használat tekintetében a közös tulajdonban álló dolog használatára vonatkozó szabályok alkalmazandók. Ezen szabályok értelmében a közös tulajdonban álló dolgot a tulajdonostársak mindegyike jogosult birtokolni és használni, e jogot azonban egyik tulajdonostárs sem gyakorolhatja a többiek jogainak és a dologhoz fűződő lényeges jogi érdekeinek sérelmére. A közös tulajdont érintő kérdésekben - az egyhangú határozatot igénylő kérdések kivételével - a tulajdonostársak szótöbbséggel határoznak. Minden tulajdonostársat tulajdoni hányada arányában illeti meg szavazati jog. Ez a szabály vonatkozik a használatra érvényes jogcímmel nem rendelkező személynek biztosított szívességi használat engedélyezésére is, vagyis ebben az esetben is a tulajdonostársak szótöbbséggel meghozott döntésére van szükség.
 
Mivel - ha jól értem az Ön által írtakat - Önnek és testvérének is 1/2 tulajdoni hányada van, a húga barátja az Ön beleegyezésének, s - ennek folytán - a tulajdonostársak szótöbbséggel meghozott döntésének hiányában nem jogosult az ingatlan használatára, így Ön azt megtilthatja neki. Amennyiben pedig nem tudnak egymással megegyezni, végső esetben bíróságtól kérheti a használat megtiltását a húga barátja vonatkozásában, mivel ha sem a haszonélvező nem engedi át neki a használat jogát, sem pedig a tulajdonostársak nem biztosítanak neki szívességi használatot szótöbbséggel meghozott döntéssel, nincs érvényes jogcíme az ingatlan hazsnálatára. Ehhez az 1/2 tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs engedélye önmagában nem elegendő.
 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517