Nyilvános közösségi oldalon elkövetett személyiségi jogsértés

 
"Érdeklődöm, hogy a facebook oldalán egy zárt csoport tagja voltam, de nem volt fönt profilfotóm, a csoport megalapítója kényszerített hogy tegyek föl fotót máskülönben kizár a csoportból, nem tettem föl fotót (a facebook nem követeli meg), ki is zárt a csoportból, és utána közzé tett rólam egy lejárató levelet, amire már nem tudtam reagálni sem a kizárás miatt. Mi a teendő ebben a helyzetben? Ez a becsületsértés és a személyiségi jogok megsértése egyaránt?"
 
Tisztelt Kérdező!
 
Az Ön levelében foglalt cselekmény elsősorban az Ön jóhírnevének és becsületének megsértésére lehet alkalmas. A becsület megsértését különösen a más személy társadalmi megítélésének hátrányos befolyásolására alkalmas, kifejezésmódjában indokolatlanul bántó véleménynyilvánítás eredményezheti, a jóhírnév megsértését pedig különösen a más személyre vonatkozó és e személyt sértő, valótlan tény állításával vagy híresztelésével, vagy valós tény(ek) hamis színben történő feltüntetésével lehet megvalósítani. Ugyanakkor személyiségi jog a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog is, így az ominózus levél akár ezen jogainak sérelmét is eredményezhette. Arra a kérdésre, hogy sérültek-e, illetve, ha igen, pontosan mely személyiségi jogai sérültek a levél folytán, csak az utóbbi tartalmának ismeretében tudnék pontos választ adni Önnek.
 
Amennyiben bekövetkezett a jogsértés, Ön - a jogsértés megtörténtétől számított öt éves elévülési időn belül - a következő igényekkel élhet a jogsértővel szemben:

- kérheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását,

- kérheti a sérelmes helyzet megszüntetését, vagyis a levél törlését,

- kérheti azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot, vagyis például kérheti, hogy ugyanott és ugyananni ideig, ahol és amennyi ideig a jogsértő levél elérhető volt, a károkozó tegyen közzé egy bocsánatkérő közleményt, melyben elismeri a jogsértést és elnézést kér Öntől, és végül

- sérelemdíjat is követelhet az Önt ért nem vagyoni sérelemért. Amennyiben a jogsértés megvalósult, sérelemdíjra mindenképpen jogosult lesz, csak az összege a kérdés. A sérelemdíj mértékét a bíróság az eset körülményeire - különösen a jogsértés súlyára, ismétlődő jellegére, a felróhatóság mértékére, a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatására - tekintettel, egy összegben határozza meg.

 

Amennyiben jogi lépést tervez az ügyben, mindenképpen gondoskodjon arról, hogy a jogsértés bizonyítható legyen, vagyis egy közjegyzővel készíttessen ténytanúsítványt az ominózus tartalomról, vagy legalább nyomtassa ki azt!  A közjegyző által készített ténytanúsítvány közhitelesen, visszadátumozhatatlanul tanúsítja, hogy az adott honlap a tanúsítvány elkészültének időpontjában mit tartalmazott (vagy mit nem). A legcélszerűbb megoldás, ha felkeres egy ügyvédet, aki ügyvédi felszólító levél útján szólítja fel a jogsértőt az Ön igényeinek teljesítésére, ennek elmaradásának esetére kilátásba helyezve természetesen azok bírósági úton történő érvényesítését.

 

A cselekmény a becsületsértés, vagy a rágalmazás bűncselekményének megvalósítására abban az esetben lehet alkalmas, ha a levél az Ön becsületének csorbítására alkalmas kifejezés(eke)t tartalmaz (becsületsértés), vagy az Ön becsületének csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ (rágalmazás). Mindkét bűncselekmény csak magánindítványra büntethető. A magánindítvány előterjesztőjének bármely olyan nyilatkozatát, amely szerint az elkövető büntetőjogi felelősségre vonását kívánja, magánindítványnak kell tekinteni. A magánindítványt attól a naptól számított harminc napon belül kell előterjeszteni, amelyen a magánindítványra jogosult a bűncselekmény elkövetőjének kilétéről tudomást szerzett. Ezen határidő elmulasztása miatt igazolásnak csak abban az esetben van helye, ha a cselekmény közvádra üldözendő.

 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book-ot, csakúgy, mint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat, valamint egyes, nyilvános tárgyalásokon elmondott védőbeszédeimet, tájékozódhat az Európai Unió magyar szemmel is fontos ítéleteiről és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

Amennyiben deviza alapú kölcsönszerződésével kapcsolatban szeretne konzultálni velem, vegye fel velem a kapcsolatot itt!

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a deviza alapú kölcsönszerződésekkel összefüggő jogi problémákról írt tanulmányaimat, valamint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat is.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 

 


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517