Felhasználási feltételek és adatkezelési tájékoztató a honlap vonatkozásában

I. Felhasználási feltételek
 

1./ Jelen Felhasználási feltételek a www.fulopugyved.com című honlap használatára vonatkoznak, melyet dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett, 7300 Komló, Pécsi út 1. székhelyű egyéni ügyvéd (a továbbiakban: „Üzemeltető”) tart fenn és üzemeltet az ügyvédekre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok és szabályzatok szerint.

 

2./ Jelen Felhasználási feltételek alkalmazása körében Felhasználónak minősül a honlap valamennyi látogatója, regisztrált felhasználója, az ingyenes internetes (e-mail útján történő) jogi tanácsadásra vonatkozó szolgáltatás igénybe vevője, valamint a honlapon árul e-book megrendelője.

 

3./ A honlap szerkezeti felépítése, kialakítása, megjelenése, valamint grafikus és szöveges tartalma Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, s annak egésze szerzői jogi védelem alatt áll a szerzői joggal kapcsolatos, mindenkor hatályos EU-s és magyar jogszabályok rendelkezései szerint. A szerzői jog jogosultja Üzemeltető.

 

4./ Üzemeltető, mint a szerzői jog jogosultja, a honlap egyes tartalmi elemeinek megismerését díjmentesen, egyes tartalmi elemeinek megismerését pedig használati díj (a továbbiakban: „díj”) ellenében teszi lehetővé a Felhasználóknak.

 

5./ Felhasználó – jelen Felhasználási feltételek betartásával – jogosult a honlap ingyenesen hozzáférhető tartalmi elemeit megismerni, azokról kizárólag magáncélra másolatot készíteni, illetve azokat kizárólag magáncélú felhasználás végett kinyomtatni vagy adathordozóra elmenteni. A díjköteles tartalmi elemek tekintetében ezen jogok a díj megfizetése esetén illetik meg a Felhasználót.

 

6./ Tilos:

 

 • a honlap, illetve annak egy vagy több tartalmi elemének Üzemeltető kifejezett engedélye nélküli magáncélú felhasználás körét meghaladó, így mindenek előtt üzleti, gazdasági, illetve foglalkozás körébe eső célra történő felhasználása,
 • a honlap tartalmi elemeinek Üzemeltető kifejezett engedélye nélküli utánközlése, vagyis azoknak más honlapra történő - teljes vagy részleges - beillesztése akkor is, ha a másik honlap üzemeltetése nem üzleti, gazdasági, illetve foglalkozás körébe eső célokat szolgál, valamint
 • a díjköteles tartalmi elemek mások számára bármilyen módon – digitálisan, vagy kinyomtatva – Üzemeltető kifejezett engedélye nélküli hozzáférhetővé tétele. 

A honlapra mutató aktív linket csak Üzemeltető kifejezett engedélyével lehet másik honlapra beilleszteni.

 

Ezen tilalmak megszegése Felhasználó regisztációjának törlését, valamint a tilalom megszegéséből eredő károk megtérítésének kötelezettségét vonja maga után.

 

7./ Díj ellenében ismerhetők meg a honlap alábbi tartalmi elemei (a továbbiakban: „díjköteles tartalom"):

 

 • a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című, Üzemeltető által írt e-book,
 • az Európai Unió Bíróságának ítéleteiről Üzemeltető által írt cikkek, beszámolók,
 • az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyek Üzemeltető által heti rendszerességgel aktualizált listája,
 • Üzemeltető deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeiben született anonimizált bírósági határozatok.

 

8./ Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a honlap tartalmát, illetve a díjmentes és díjköteles tartalom elemeit előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, ennek megfelelően a honlapot új tartalmi elemekkel bővítse, vagy meglévő tartalmi elemeket eltávolítson, illetőleg meglévő vagy új tartalmi elemeket díjmentessé, vagy díjkötelessé tegyen.

 

9./ A díjköteles tartalmi elemek megismerése regisztáció és használati díj megfizetését követően lehetséges.

 

10./ A honlapra történő regisztráció  itt  lehetséges. A regisztráció során tetszőleges felhasználónevet is meg lehet adni. A regisztráció visszaigazolása a használati díj megfizetését követően történik meg. Ha az átutalás nem történik meg a regisztrációt követő 10 napon belül, a regisztráció és az annak során megadott valamennyi adat törlésre kerül. Amennyiben a díj átutalását követő 10 napon belül nem érkezik meg a regisztráció visszaigazolása, ezen tényt Üzemeltető számára e-mailben kell jelezni a drfulopbotond@gmail.com e-mailcímre küldött elektronikus levél útján.

 

11./ A honlap teljes körű használatának díja 3.000,- Ft / év, mely postai úton vagy átutalással fizethető meg Üzemeltető OTP Banknál vezetett 11731063-20047641 számú bankszámlájára. Az átutalás során, vagy azzal egyidejűleg, a honlap „Kapcsolat”-funkciójának használatával, vagy a drfulopbotond@gmail.com címre küldött elektronikus levélben meg kell adni Felhasználó nevét (amennyiben a regisztráció során felhazsnálónevet adott meg) és azon postai címét, melyre a díjról kiállított számlát kéri.  

 

12./ A díj megfizetése az átutalás napjától számított egy éves időtartamra vonatkozóan teszi lehetővé a honlap korlátlan használatát, ezt követően a regisztráció törlésre kerül. A regisztráció törléséről Üzemeltető írásban tájékoztatja a Felhasználót.

 

13./ Üzemeltető azon ügyfelei, akik legalább 10.000,- Ft összegű munkadíjat fizettek Üzemeltető részére, állandó ingyenes használati jogosultságot kapnak. Amennyiben a használati díj korábban már megfizetésre került, a legalább 10.000,- Ft összegű munkadíj megfizetése esetén igényelhetik a megfizetett használati díj visszatérítését, vagy az ügyvédi munkadíj összegébe történő beszámítását.

 

14./ A regisztrált felhasználókat Üzemeltető e-mailben tájékoztatja a honlapra felkerülő új tartalmi elemekről. Felhasználó ezen szolgáltatásról lemondhat.

 

15./ A díj megfizetése jelen Felhasználási feltételek Felhasználó általi kifejezett elfogadásának minősül.

 

16./ A megfizetett díj teljes vagy részleges visszatérítésének nincs helye abban az esetben sem, ha a honlap a jelszó érvényességének időtartama alatt a Felhasználó számára bármilyen és bárkire visszavezethető okból kifolyólag átmenetileg vagy végleg hozzáférhetetlenné válik.

 

17./ Tilos a honlap díjköteles tartalmi elemeihez más által történő hozzáférést bármilyen módon lehetővé tenni. Ezen tilalom megszegése Felhasználó regisztrációjának törlését, valamint a Felhasználónak felróható jogosulatlan hozzáférésből eredő károk megtérítésének kötelezettségét vonja maga után.

 

18./ Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlap tartalmi elemeinek bármilyen módon történő felhasználása kizárólag Felhasználó felelőssége. Üzemeltető kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a honlap tartalmi elemei Üzemeltető saját – sok esetben egyéni, az uralkodó bírósági joggyakorlattal nem egyező – jogi álláspontját tükrözik, s a jogszabályok, illetve a joggyakorlat változása folytán elveszíthetik aktualitásukat. A honlap használata nem pótolja a konkrét üggyel kapcsolatos, szakértővel folytatandó, részletekbe menő személyes konzultációt. A honlap tartalmi elemei a létrejöttük időpontjában fennállt jogi környezet alapul vételével születtek, ezért – a jogi környezet folyamatos változása miatt - Üzemeltető nem garantálja a honlap tartalmi elemeinek jogi értelemben vett aktualitását. Mindezen okokból kifolyólag Üzemeltető a honlap használatából eredő károk tekintetében a felelősségét kifejezett kizárja. A díj megfizetése sem eredményezi Üzemeltető felelősségének beálltát a honlap felhasználásából eredő károk vonatkozásában.

 

19./ Üzemeltető jogosult jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. Üzemeltető a módosításról a honlap nyitóoldalán elhelyezett közlemény útján minden esetben tájékoztatja a Felhasználókat. A díjköteles tartalmi elemek listájának megváltoztatása nem minősül a Felhasználási feltételek módosításának.

 

II. Adatkezelési tájékoztató

 

20./ A fulopugyved.com honlap használatával kapcsolatban az adatkezelői feladatokat Üzemeltető látja el. Üzemeltető elérhetőségei a következők: Dr Fülöp Botond, ügyvéd, 7300 Komló, Pécsi út 1., E-mail: drfulopbotond@gmail.com, tel.: 72/281-299, 70/592-7517.

 

21./ Az adatkezelés céljai az alábbiak: 

 

 • a honlap teljes körű használatához szükséges regisztráció lehetővé tétele, 
 • a honlapon árult e-book(ok) megküldésének lehetővé tétele,
 • Felhasználók új tartalom megjelenéséről szóló értesítésének lehetővé tétele, valamint 
 • a Felhasználó által megfizetett használati díj, illetve - e-book megrendeése esetén - vételár számlázásának (a számla kiállításának és megküldésének) lehetővé tétele. 

22./ A fenti célok elérése érdekében Üzemeltető a felhasználóknak kizárólag a következő személyes adatait kezeli: név, felhasználói név, e-mail cím, számlázási cím.

 

23./ Az adatkezelés jogalapja Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a honlapra történő regisztrációval, vagy a honlapon árult e-book megrendelésével járul hozzá ahhoz, hogy Üzemeltető az általa közölt személyes adatait a fenti célokból az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése a) pontja alapján, a hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig, de legfeljebb a regisztráció időtartamának lejártát követő 3. napig kezelje. A regisztrációt, illetve a megrendelést követő visszaigazoló e-mailben Üzemeltető újólag felhívja Felhasználó figyelmét a Felhasználási Feltételekre és az abban foglalt Adatkezelési tájékoztatóra azzal, hogy a használati díj, illetve a vételár megfizetése az ezen dokumentumban foglaltak elfogadásának, illetve a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megerősítésének minősül. Ezen e-mailben Üzemeltető egyben tájékoztatja Felhasználót, hogy amennyiben a díj, illetve a vételár megfizetése a regisztrációt, illetve a megrendelést követő 10 napon belül nem történik meg, a regisztráció, illetve a megrendelés alkalmával mgadott valamennyi személyes adat a 11. napon  törlésre kerül.

24./ Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait a használati díj, illetve vételár megfizetésének elmulasztása esetén a regisztráció, illetve a megrendelés napját követő 14. napon, egyébként pedig a regisztráció érvényességének lejártát követő 3 napon belül törli, utobbi esetben akkor, ha a regisztráció meghosszabbítására nem került sor. Az adatok törléséről Üzemeltető írásban értesíti a Felhasználót.

25./ Személyes adatai kezelésével összefüggésben bármikor tájékoztatást kérhet Üzemeltetőtől. Az Üzemeltetőhöz – postai küldemény, vagy e-mail útján eljuttatott - nyilatkozatával Ugyancsak bármikor kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, törlését. A személyes adatok törlése a kérelem beérkezésétől számított 3 napon belül történik meg. A személyes adatok törlése egyben a regisztáció megszűnését eredményezi, kivéve, ha Felhasználó csupán nevének és számlázási címének törlését kéri, és a megfizetett díjról a számla már megküldésre került.

26./ Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy az általa kezelt személyes adatokat megvédi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében Adatkezelő biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Az adatkezelés során személyes adatok automatizált felhasználása nem történik és Üzemeltető a személyes adatokat külföldre és harmadik félnek nem továbbítja. A személyes adatokat Üzemeltetőn kívül senki sem ismerheti meg.

27./ Amennyiben Felhasználó az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, Üzemeltetőnél írásban tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Felhasználó Üzemeltető döntésével nem ért egyet, illetve ha Üzemeltető a döntésre nyitva álló határidőt elmulasztja, Felhasználó a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, és - Felhasználó választása szerint - a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

28./ Ha Üzemeltető a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha Adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett Felhasználó személyiségi jogát megsérti, az érintett Felhasználó Üzemeltetől sérelemdíjat követelhet.

29./ Személyes adatainak kezelésével összefüggésben Felhasználó bármikor panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. A Hatóság vizsgálata ingyenes.


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.


Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517