Gépjármű adásvételi szerződés hibás teljesítése

 
"Tisztelt Ügyvéd Úr! Fogyasztóvédelmi ügyben kérném a szíves segítségét. Röviden ismertetem a vitás ügyet: Egyéni vállalkozótól, kereskedőtől használt személygépkocsit vásárolt a férjem 2016.01.06-án készpénzért (2 000 020 Ft). Az Adás-vételi szerződésen az egyéni vállalkozó szerepelt tulajdonosként. A személygépkocsit a férjem a nevére íratta. A személygépkocsi 2016.02.08-án elomlott, motorhibás lett. Még aznap bejelentette ezt a kereskedőnek. Az egy hónap alatt kb. 1300 km-t mentünk a járművel. Elvitettük egy autószervizbe, ahonnan hivatalos munkalapot is kaptunk a hibák megjelölésével. Az eladóval felvetettük a reklamációs jegyzőkönyvet. Követelésünk teljesítését az eladó elutasította, mondván, hogy ő csak "köztes tulajdonos" volt, nem is volt a nevére íratva a személygépkocsi. Ugyanis ő a járművet 2016.01.05-én "vásárolta", vagy átvette egy másik magánszemélytől. (Adásvételit töltöttek ki, a másolata rendelkezésünkre áll.) Így azt állítja, hogy neki semmilyen kötelezettsége sincs a férjem felé a szavatossággal kapcsolatban. Ügyvédjével az eredeti tulajdonosnak íratott levelet. Mi úgy gondoljuk, hogy az egyéni vállalkozótól, kereskedőtől, akitől vásároltuk az autót, kell behajtani a kárunkat. A reklamációs jegyzőkönyvben a szavatosság teljesítését elsősorban a vételár visszafizetésében, másodsorban a javíttatás költségének megfizetésében jelöltük meg. Kérjük véleményét az üggyel kapcsolatban!"
 
Tisztelt Kérdező!
 
A kereskedő állítása jogilag nem megalapozott: mivel az adásvételi szerződésben ő szerepel eladóként, őt terhelik a jótállással és a kellékszavatossággal kapcsolatos kötelezettségek. A "köztes tulajdonos" fogalmát a Ptk. nem ismeri és a hibás teljesítésért fennálló felelősség szempontjából annak sincs jelentősége, hogy a gépjármű-nyilvántartásba az Önökkel megkötött szerződést megelőzően esetleg nem lett ő tulajdonosként bejegyezve. Az adásvételi szerződés alapján az eladó, vagyis a kereskedő köteles rendeltetésszerű, biztonságos használatra alkalmas, a szerződésben és a jogszabályokban foglalt minőségi követelményeknek megfelelő gépjárművet a vevő tulajdonába bocsátani, kivéve persze, ha bizonyos hibákról a vevőt bizonyítható módon tájékoztatta, mert akkor ezen hibák tekintetében nem áll fenn hibás teljesítés. A felelősség alóli mentesülését tehát az nem alapozza meg, hogy nem tudott a hibáról, csak az, ha bizonyítani tudja, hogy vagy a vevő ezen hibáról tudott, vagy tudnia kellett, vagy pedig a hiba a teljesítés után keletkezett.
 
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Jelen esetben tehát valószínűleg törvényi vélelem szól amellett, hogy a motorhiba már a teljesítés időpontjában megvolt és ennek ellenkezőjét a kereskedőnek kell bizonyítania.
 
Javaslom, hogy a következőképpen járjanak el: ajánlott tértivevényes levélben szólítsák fel az eladót a gépjármű saját költségén történő megjavíttatására, vagy a vételár javítási költségnek megfelelő részének visszafizetésére. Erre adjanak neki konkrét (pl. 15 napos) határidőt. Ha a határidő eredménytelenül telik el, ugyancsak ajánlott tértivevényes levélben közöljék vele, hogy a szerződéstől elállnak és ugyancsak határidő tűzésével szólítsák fel a vételár visszafizetésére, egyben tájékoztassák arról, hogy a vételár visszafizetésével egyidejűleg a gépjárművet részére visszaszolgáltatják. Ha ez a felszólítás is eredménytelen marad, a vételár visszafizetésére vonatkozó igényüket bíróság előtt érvényesíthetik vagy közvetlenül keresettel, vagy fizetési meghagyás útján. Ha mindezt dokumentált és bizonyítható módon végigcsinálják és a hibát is kellően alátámasztják, a bíróság a perben az Önök javára fog dönteni.
 
Elállásnak akkor van csak helye, ha a kereskedő egyrészt nem vállalta a kijavítást és a vételár részleges visszafizetését, másrészt pedig a hiba nem jelentéktelen. Ezért szükséges először mindenképpen kijavításra és a vételár csökkentésére felszólítani. Ha esetleg időközben Önök a gépjárművet saját költségükön megjavíttatják, akkor természetesen az Önök által megfizetett javítási költség megtérítését követelhetik a kereskedőtől.
 
Ha a hibás teljesítéssel összefüggésben egyéb káraik is keletkeztek (pl. autómentés költsége, szállodaköltség, stb.), ennek megtérítését is követelhetik a kereskedőtől.
 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 

Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517