Munkaerő-kiválasztás különös módja

"Van-e joga egy gyárnak férfi fizikai munkás számára kiírt pályázatban életrajz mellé egész testes, kisgatyás képet kérni az erőnléti állapot megállapítására hivatkozva? Elég kellemetlenül érint a gondolat, hogy ahhoz, hogy egyáltalán esélyem legyen a munkára, szinte meztelen képet kell küldenem magamról. És a jelentkezők által beküldött képekkel mi lesz? Van erre egyáltalán jogszabály?"
 
Kedves Kérdező!
 
Véleményem szerint fizikai munkás munkakör betöltéséhez a munkáltató nem kérheti olyan fénykép benyújtását, mely a pályázót hiányos öltözetben, fehérneműben mutatja, mivel ez az eljárás alkalmas a jelentkezők emberi méltóságának megsértésére, s a cél eléréséhez, vagyis a megfelelő munkaerő kiválasztásához nem szükséges. Ennek folytán az eljárás a személyiségi jogok szükségtelen sérelmét valósítja meg. Ezen túl, tekintettel arra, hogy az adatkezelés céljának eléréséhez nem szükséges személyes adatok kezelését eredményezi, valamint - leveléből ítélve - a munkáltató nem teljesítette az adatkezeléssel kapcsolatos, törvény által előírt tájékoztatási kötelezettségét sem, az eljárás a személyes adatok kezelésével kapcsolatos törvényi előírásokat is sértheti.
 
Az Ön által feltett kérdésekre a válaszok a Ptk.-ban, a Munka Törvénykönyvében (Mt.), valamint az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) találhatók.
 
A személyiségi jogok és a személyes adatok a törvény védelme alatt állnak. A munkaviszony keretében a munkavállaló (illetve a potenciális munkavállaló, vagyis a pályázó) személyiségi jogai akkor korlátozhatók, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell (Mt. 9.§ (2)). A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges .(Mt. 10. § (1)).
 
Az aligha lehet vitás, hogy a pályázót hiányos öltözékben, "kisgatyában" ábrázoló fénykép beküldésének előírása alkalmas a pályázó emberi méltóságának megsértésére, mivel az ilyen jellegű fényképek készítése és mások számára történő hozzáférhetővé tétele a fényképen szereplő személy számára megalázó, lealacsonyító. Az sem lehet kétséges, hogy a szóban forgó eljárás nem szükséges a cél eléréséhez, vagyis a megfelelő munkaerő kiválasztásához, mivel ennek megvannak a szabályozott, kultúrált és nem jogsértő módjai, mint például a korábbi állásokat is tartalmazó önéletrajz bekérése, a személyes elbeszélgetés, illetve a próbaidő kikötése. Ezen eszközök megfelelő alkalmazásával teljes bizonyossággal eldönthető, hogy a jelentkező alkalmas-e a munkakör betöltésére,tekintettel arra is, hogy a munkaviszony a próbaidő alatta indokolás nélkül megszüntethető (Mt. 79.§ (1) a)). Lehetnek ugyan bizonyos munkakörök, melyek esetén elengedhetetlen, hogy a jelentkező hiányosabb öltözetben is "megmutassa magát" a kiválasztási eljárás során (pl. fehérneműmodell, streptease-táncosnő stb.), s melyek esetén a személyiségi jogok ilyetén korlátozása szükségesnek és arányosnak tekinthető, ám a fizikai munkás munkakör egész biztosan nem tartozik ebbe a körbe.
 
A Ptk. szerint képmás felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges (2:48.§ (1)). Az Infotv. 4.§ alapján személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. (Mt. 10.§ (1)). A munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről (Mt. 10.§ (2)).
 
A munkáltató eljárása tehát adatkezelési szempontból is súlyosan aggályos, mivel olyan személyes adatok kezelését valósítja meg, mely adatok nem szükségesek és nem is alkalmasak az adatkezelés céljának eléréséhez. Ezen túl, leveléből ítélve elmaradt az Infotv.-ben és az Mt.-ben egyaránt előírt, adatkezeléssel kapcsolatos előzetes tájékoztatás, ráadásul erősen kétséges a adatbiztonsággal összefüggő követelmények érvényesülése is a fényképek "begyűjtése" és "feldolgozása" során.
 
A fentiek okán - a további jogsértések megakadályozása céljából - célszerűnek tűnhet az illetékes munkaügyi felügyelőséget, valamint  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot tájékoztatni a munkáltató szóban forgó, különös "kiválasztási eljárásáról".
 
Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517