Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

 

"Tisztelt Ügyvéd Úr! 7 éve pénztárosként dolgoztam egy nagy vállalatnál. A tegnapi napon át akartak helyezni egy osztályra, ahol nehéz fizikai munkát kellett volna végeznem. Ezt fizikumom és egészségi állapotom nem teszi lehetővé, mellyel főnökeim is tisztában voltak. Mivel ezt nem tudtam vállalni, azt akarták, hogy közös megegyezéssel szüntessük meg a munkaviszonyomat, hogy így ne kelljen végkielégítést fizetniük részemre. Én erre nem voltam hajlandó, ők pedig nem hajlandóak felmondani nekem (a végkielégítés miatt. A mai napon nem mentem be dolgozni, melyet előre jeleztem. Az ott töltött 7 év alatt sosem voltam táppénzen, rugalmasan mindig mindenben a rendelkezésükre álltam. Abban szeretnék tanácsot kérni, hogy hogyan tudom elintézni, hogy megkapjam végkielégítésemet."

 
Tisztelt Kérdező!
 
A munkakör meghatározása a munkaszerződés kötelező tartalmi eleme, s a munkakörbe tartozó feladatokról a munkáltatónak legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót. A munkaszerződésre is igaz az, hogy azt valamelyik fél egyoldalúan nem módosíthatja, vagyis a valamelyik fél által kezdeményezett munkaszerződés-módosítást a másik fél nem köteles elfogadni.
 
Ugyanakkor a munkáltató a munkaszerződés módosítása nélkül is jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. Ezt arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony évközben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell. A munkavállaló ebben az esetben az ellátott munkakörre előírt, de legalább a munkaszerződése szerinti alapbérre jogosult.
 
A munkavállaló abban az esetben tagadhatja meg a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatással kapcsolatos munkáltatói utasítást, ha az:
1. a fenti szabályokkal ellentétes (pl. a tartama vonatkozásában), vagy más munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy
2. a másik munkakör ellátása a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, vagy 
3. a munkáltató intézkedése a törvény valamely alapelvébe (pl. egyenlő bánásmód elve, joggal való visszaélés tilalma stb.) ütközik.  
 
Kiemelendő, hogy a munkavállaló ebben az esetben is köteles rendelkezésre állni, vagyis azt semmiképpen nem teheti meg, hogy a munkáltató sérelmesnek vélt utasítása miatt egyszerűen távol marad a munkahelyétől.
 
Amennyiben a munkaviszony a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra vonatkozó munkáltatói utasításra visszavezethető okból megszüntetésre kerül, abban az esetben jár önnek végkielégítés, ha vagy a munkáltató szünteti meg az Ön munkaviszonyát (rendes) felmondással, vagy Ön szünteti meg a munkaviszonyát azonnali hatályú felmondással. Lényeges szabály, hogy az azonnali hatályú felmondás joga az intézkedésről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül gyakorolható csupán és mindenképpen írásban indokolni kell. A munkáltató felmondása esetén sem jár azonban végkielégítés a munkavállalónak, ha a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.
 
A fentieket összefoglalva:
 
1. Akkor is terheli Önt a rendelkezésre állásra vonatkozó kötelezettség, ha a munkaszerződést eltérő foglalkoztatásra vonatkozó munkáltatói utasítást sérelmesnek tartja. Ezen kötelezettségének megszegése akár azonnali hatályú felmondás alapjául is szolgálhat a munkáltató részéről.
 
2. Amennyiben a munkáltató nem hajlandó Önnek végkielégítést fizetni, akkor egy módja van csupán annak, hogy a munkaviszonya végkielégítéssel szűnjön meg, mégpedig az, hogy Ön mond fel azonnali hatállyal. Ezen jogát azonban egyrészt csak a felmondás okául megnevezett intézkedésről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül gyakorolhatja, másrészt pedig amennyiben a munkáltató az Ön felmondását bíróság előtt megtámadja és a bíróság az Ön azonnali hatályú felmondásának jogellenességét állapítja meg, Ön kötelezhető lesz a végkielégítés (kamatokkal növelt összegben történő) visszafizetésére, valamint - ezen felül - a munkavállalói felmondás esetén irányadó felmondási időre járó távolléti díjnak megfelelő összeg megfizetésére. Ezen felül a munkáltató követelheti az ezt meghaladó kárának megtérítését is. A munkavállalói felmondás esetén irányadó felmondási időre járó távolléti díjnak megfelelő összeg és a további, ezt meghaladó károk együttesen azonban nem haladhatják meg a munkavállaló tizenkét havi távolléti díjának összegét.
 
A jogellenes azonnali hatályú felmondás tehát súlyos következményekkel járhat, ezért ezen lépés megtétele előtt mindenképpen szükséges szakemberrel (ügyvéddel) konzultálni - figyelembe véve a szűk, 15 napos határidőt is. Célszerű az is, hogy a felmondást is szakember írja meg.
 
Amennyiben pedig a munkáltató szünteti meg az Ön jogviszonyát, joga és lehetősége van bírósághoz fordulni a jogellenes munkaviszony-megszüntetésből ereő kárainak érvényesítése végett, de ebben az esetben is tanácsos előzetesen szakembert felkeresni, és ebben az esetben is ír elő határidőt a törvény, nevezetesen 30 napot a felmondás közlésétől számítva.
 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517