Követelés elévülése készfizető kezessel szemben

 
"Tisztelt Ügyvéd Úr! A napokban kapott a munkáltatóm egy letiltást egy bírósági végrehajtótól a nevemre. Mint az utánjárásból kiderült, a 2000-es évek elején egy ismerősömnek mentem el készfizető kezesnek. Megvallom őszintén én már nem is emlékeztem rá. A végrehajtó okirat 2005-ös keltezésű. Időt energiát nem kímélve utánajártam a dolognak. Mint kiderült neki már 2005. őszén elkezdték letiltani a jövedelmét. Azóta hol dolgozott, hol nem, ahol útólérték letiltatták. Engem majd 12 év után akarnak letiltani, holott nekem folyamatosan bejelentett munkahelyem volt/van. Tehát már jóval korábban jelentkeznie kellett volna a dolognak. Ráadásul tudtam beszélni a végrehajtást kérő takarékszövetkezettel, ahol elmondták, hogy az ismerősömnek most is tiltják a jövedelmét. A kérdésem az volna, hogy lehetséges-e egyszerre az adóstól és az egykor készfizetői kezességet vállalótól is letiltani a jövedelmét ugyanarra az adósságra? Illet ve mivel az évek során párszor változott a lakcímem, így sajnos nem is értesültem semmiről. Ellátogattam a letiltói levelet küldő bírósági végrehajtóhoz, de semmilyen információt nem kaptam, hogy a részemre küldött levelekkel mi történt. Egyáltalán átvételre kerültek-e vagy visszamentek. És ha visszamentek, milyen jelzéssel (elköltözött, nem kereste) mentek vissza. Sajnos a munkáltatómnak pár napon belül válaszolnia kell a végrehajtónak, így elég szűkös az időm bármire."
 
Tisztelt Kérdező!
 
Ha készfizető kezességre vállalt kötelezettséget, akkor nem követelheti, hogy a jogosult a követelést először a kötelezettől hajtsa be, vagyis a jogosult - a tartozás erejéig - választása szerint hajthatja be a követelését az adóstól, a kezestől, vagy egyszerre mindkettőtől. A készfizető kezesi szerződésnek - az egyszerű kezesi szerződéssel szemben kimutatható - jellegzetessége, hogy a jogosult közvetlenül fordulhat a követelésének érvényesítése érdekében a készfizető kezes ellen. Igénye érvényesítésének nem feltétele, hogy a követelését a főkötelezettel szemben (akár a készfizető kezessel együttes perlés útján, akár önállóan) érvényesítse. Az Ön által megfizetett összegek erejéig viszont a követelés az azt biztosító és a kezességvállalást megelőzően keletkezett jogokkal, valamint a végrehajtási joggal együtt Önre száll át, vagyis behajthatja majd a főkötelezettől az Ön által helyette megfizetett összegeket.
 
Mindazonáltal a levelében írtak alapján célszerűnek tűnik megvizsgálni azt a kérdést, hogy a követelés nem évült-e el Önnel szemben. Ahogy írja, a követelés legkésőbb 2005-ben esedékessé vált. Mivel készfizető kezességről van szó, az öt éves elévülési idő mind a kötelezett, mind pedig az Ön vonatkozásában a követelés esedékessé válásával megkezdődött, hiszen csak a sortartásos kezesség esetén érvényesül az a szabály, hogy a kezessel szemben az elévülés a főkötelezettől való behajthatatlanság igazolásáig, vagyis mindaddig nyugszik, amíg a kezest a sortartás kifogása megilleti (lsd. 1/2007. PJE és 1/2010 PJE polgári jogegységi határozatok). Ezzel szemben készfizető kezesség esetén a jogérvényesítés lehetősége a követelés esedékessé válásával a kezessel szemben is azonnal megnyílik, következésképpen megkezdődik az elévülés is. Mivel továbbá az elévülést megszakító jogcselekmények kizárólag azok címzettjei vonatkozásában fejtik ki joghatásukat, vagyis az elévülés megszakadását, a levelében foglaltak alapján nem kizárt, hogy Önnel, mint készfizető kezessel szemben az elévülés - az annak megszakítására alkalmas jogcselekmény hiányában - 2005 óta már bekövetkezett. Az elévülést - a korábba hatályos Ptk. szerint - a következő cselekmények szakíthatták meg: a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, a követelés bírósági úton való érvényesítése, megegyezéssel való módosítása - ideértve az egyezséget is -, a tartozásnak a kötelezett részéről való elismerése, valamint a követelés engedményezéséről való értesítés.
 
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 82/A.§ (6) bekezdése értelmében ha az adós elévülésre hivatkozik, a végrehajtó beterjeszti az iratokat a végrehajtást foganatosító bírósághoz, amely elévülés esetén a végrehajtást végzéssel megszünteti.
 
Azt javaslom tehát Önnek, hogy - ha szükséges, ügyvéd bevonásával - vizsgálja meg, hogy 2005 után történt-e olyan, előzőekben említett jogcselekmény, mely Önre nézve az elévülést megszakította, s ha nem történt ilyen, a végrehajtás mielőbbi megszüntetése érdekében tegye meg a Vht. 82/A.§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517