Ajándék visszakövetelése2

"Tisztelt Ügyvéd Úr! Elnézését kérem, hogy e-mailben fordulok Önhöz. Ajándék visszakövetelése tárgyában szeretnék tisztábban látni. Az ajándék több, mint 15 évvel ezelőtt egy lakás tulajdonjoga volt, az ajándékozó holtig tartó haszonélvezete mellett. Az akkor még kiskorú fiam volt a megajándékozott, az ajándékozó az elvált férjem, a gyerek édesapja. A lakás azóta a volt férjem cégének az irodája. Az ajándékozó most anyagi körülményei megváltozása miatt szeretné visszavenni az ajándékot. A kérdésem az lenne, hogy tud-e a létfenntartásának ellehetetlenülésére hivatkozni, ha tulajdonosa harmadrészben egy budai, hegyvidéki villának és gépkocsinak is, de ezekre nem akar hitelt felvenni üzleti nehézségeinek fedezésére? A fiam már nagykorú, dolgozik, de más ingatlana nincs. Előre is nagyon köszönöm a válaszát!"
 
Tisztelt Kérdező!
 
Az ajándék visszakövetelését lehetővé tevő törvényi rendelkezések kivételt képeznek azon jogelv alól, hogy a megkötött szerződéshez a felek kötve vannak, azt egyoldalúan "visszacsinálni" főszabály szerint nem lehet. Ez a pacta sunt servanda elve, ami azt jelenti, hogy a megállapodások a felekre kötelező hatállyal bírnak. Ez az elv természetesen vonatkozik az ajándékozási szerződésekre is, ebből adódóan a megajándékozott jogos igényt támaszthat arra, hogy a szerződés alapján bízhasson az ajándék véglegessségében. Annak, hogy az ajándékozási szerződés vonatkozásában mégis indokolt lehetőséget biztosítani a jogügylet "visszacsinálására", az az oka, hogy ezen szerződés esetén a szolgáltatással szemben nincs semmiféle ellenszolgáltatás, az ajándékozás - legalábbis a jogintézmény valódi, eredeti célját tekintve - bár jogilag egy kétoldalú szerződés, ténylegesen azonban egyoldalú szívességi ügylet, hiszen a megajándékozott szerepe csupán az ajándék elfogadására redukálódik, ami szolgáltatásnak nyilvánvalóan nem nevezhető.
 
Mint az általános szabály alól megfogalmazott kivételeket, az ajándék visszakövetelésére vonatkozó rendelkezéseket szűken kell értelmezni. Ami konkrétan a létfenntartás veszélyeztettségére vonatkozó indokot illeti, a bírói joggyakorlat értelmében akkor lehet csak alapos az ajándék ezen jogcímen történő visszakövetelése, ha az ajándékozó létfenntartásához elengedhetetlenül szükséges az ajándék. Ennek megállapítása érdekében a bíróság megvizsgálja az ajándékozó vagyoni és jövedelmi helyzetét, egészségi állapotát, életkorát, önellátásra való képességét, vagyis a bizonyítási eljárás során fel kell tárni életviszonyainak teljességét. A létfenntartás veszélyeztetettsége akkor állapítható meg, ha valóban veszélybe került az ajándékozó lakhatása és élelmezése, mindennapi megélhetése, ám önmagában a szűkösebb anyagi helyzet, az átmeneti pénzzavar, vagy az üzleti veszteségek nem teszik alapossá az ajándék visszakövetelésére vonatkozó igényt.
 
Ami konkrétan az Önök helyzetét illeti, a bíróság egy adott perben nyilván figyelembe venné, hogy a volt férje rendelkezik olyan vagyontárgyakkal (autó, ingatlan tulajdoni hányad), melyek értékesítése révén létfenntartása biztosítható. Amennyiben egészséges, munkaképes ember, akkor valószínűleg jövedelemre is szert tud tenni abban az esetben is, ha a vállalkozása nehézségekkel küzd vagy tönkre megy. Az nyilvánvalóan nem lehet az ajándék visszakövetelésének indoka, hogy az ajándék tárgyát az ajándékozó fedezetként kívánja felhasználni üzleti célú hitelfelvétel során. A lakhatása pedig nyilvánvalóan nincs veszélyben a volt férjének, hiszen haszonélvezője az ajándék tárgyául szolgáló ingatlannak, tehát jogosult annak használatára. Ráadásul, ahogy Ön írja, tulajdoni hányaddal rendelkezik egy másik ingatlanban, így azt is jogosult használni (feltéve persze, hogy nem áll fenn azon másnak olyan joga, mely a tulajdonostársak használati jogát korlátozná). A létfenntartás biztosítása érdekében tehát már pusztán a haszonélvezeti jogára tekintettel sem lehet szükséges az ajándék visszaszolgáltatása, a volt férje valószínűleg valóban üzleti célból, fedezetként szeretné felhasználni az ingatlant, ez viszont nem tartozik a létfenntartás biztosításának körébe.
 
A fentiek okán, az Ön által leírtak alapján, nagyon csodálkoznék azon, ha a volt férjének az ajándék visszakövetelésére vonatkozó igénye - legalábbis a létfenntartás veszélyeztetettségére való hivatkozással - alapos lenne.
 
Az ajándék visszakövetelésével kapcsolatban itt talál még további információkat.
 
Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517