A bankkölcsönt végtörlesztő kezes megtérítési igénye

 
"Tisztelt Uram! A weboldalán találtam két cikket amelyből azt érzem, hogy Ön kezességi ügyekben nagy tapasztalattal rendelkezik. Kérem engedjen meg egy kérdést. Készfizető kezes vagyok egy hitelben amelyet az adósok nem fizetnek. Eddig két törlesztő van elmaradásban, a bank részemre is megküldte az elmaradás teljesítésére felszólító levelet. Én viszont ezt a hitelt nem szeretném évekig fizetni hanem egyösszegben rendezném a bank felé, erre a bank lehetőséget is biztosít. Ezesetben viszont szeretném az adósokon behajtani az általam kifizetett összeget. A kérdésem az lenne, hogy kell-e várnom a hitel felmondására vagy bármilyen egyéb felszólításra ahhoz, hogy jogalapom legyen az általam befizetendő összeg adósokon történő követelésére? Attól tartok, hogy ha kifizetem ők annyival elintéznék a dolgot, hogy csak átmeneti gondjaik voltak és emiatt nem fizettek és nekem nem lesz jogom visszakövetelni a pénzt. Segítségét előre is köszönöm!"
 
Tisztelt Kérdező!
 
Ha a szerződést 2014. március 15. előtt kötötték, akkor arra a régi, ha pedig 2014. március 15. után, akkor az új Ptk. alkalmazandó. A régi Ptk. 276.§ (1) bekezdése értelmében a jogosultat kielégítő kezesre átszáll a követelés az azt biztosító és a kötelezettségvállalást megelőzően keletkezett jogokkal, valamint a végrehajtási joggal együtt. Ezen törvényi engedményre tekintettel amennyiben Ön megfizeti a hátralévő tartozás teljes összegét, a régi jogosult, vagyis a bank helyébe lép és ugyanazok a jogok és kötelezettségek fogják megilletni, mint a bankot. Ebből eredően Ön követelheti az adósoktól az Ön által helyettük megfizetett összeg Önnek történő megfizetését. Az új Ptk. alapján ezzel szemben a követelés a kezes általi kielégítésével megszűnik, a kezesnek megtérítési igénye keletkezik az adóssal szemben, mely követelését a megszűnt követelés biztosítékai biztosítanak. Ebben az esetben tehát a tartozás megfizetéésvel megtérítési igénye keletkezik az adósokkal szemben.
 
A kérdés, mely ebben az esetben felmerül az az, hogy a kölcsönszerződés bank általi felmondásának hiányára hivatkozva az adósok igényelhetik-e, hogy az Ön irányában fennálló tartozásukat ugyanolyan részletekben fizessék meg Önnek, mint ahogy azt a banknak fizethették volna.
 
A Kúria BH.2016.11,304 számon közzétett és a régi Ptk. rendelkezésein alapuló döntés alapjául szolgáló ügynek az a kérdés képezte a tárgyát, hogy adós igényelheti-e a tartozás részletekben történő megfizetésének lehetőségét az ingatlana tehermentesítése érdekében a hitelintézetnek a kölcsönszerződés felmondását megelőzően végtörlesztő zálogkötelezettel szemben. Bár ezen ügyben nem kezes, hanem zálogkötelezett adóssal szemben igényéről kellett a bíróságnak döntenie, az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések azonosságára, illetve hasonlóságára tekintettel, a Kúria által ezen határozatában kifejtettek - álláspontom szerint - a kezes igényére is megfelelően alkalmazandók.
 
A Kúria döntése értelmében az adósok nem kérhetik, hogy a kölcsönt a szerződés felmondását megelőzően végtörlesztő törvényi engedményesnek (a konkrét ügyben: zálogkötelezettnek) részletekben fizethessék meg a tartozásukat, ha a végtörlesztés időpontjában a kölcsönszerződés bank általi felmondásának feltételei - az adósok szerződésszegésére tekintettel - már hiánytalanul megvalósultak. A Kúria ezen döntése során a polgári jog azon alapelvéből indut ki, mely szerint előnyök szerzésére végett saját felróható magatartására senki sem hivatkozhat. Ha tehát megállapítható, hogy az adósok a kezes teljesítésének hiányában - a szerződés bank általi felmondása okán - elveszítették volna a kölcsön részletekben történő megfizetésének lehetőségét, akkor a kezesre átszálló követelés vonatkozásában sem igényelhetik a tartozás részletekben történő megfizetését. Ellenkező értelmezés mellett ugyanis az adósok "jól járnának" azzal, ha a kezes a szerződés felmondásának elkerülése érdekében végtörleszti a kölcsönt. Az adósok ezen igénye akkor lenne csupán helytálló, ha a kezes a pénzintézet részére az adósok tartozását egy összegben anélkül kifizette volna ki, hogy az adósok a kölcsönszerződés felmondására okot adtak volna.
 
Ráadásul, mivel a kezes kötelezettsége kiterjed a kötelezett szerződésszegésének jogkövetkezményeire is, a szerződés felmondását követő végtörlesztés a kezes helyzetét terhesebbé tenné, márpedig a saját érdekeivel ellentétes eljárás senkitől nem várható el..
 
A kérdésére tehát az a válasz, hogy nem szükséges a kölcsönszerződés hitelintézet általi felmondása ahhoz, hogy Önnek jogalapja legyen az Ön által megfizetett összeg adósoktól történő követelésére, s ha a végtörlesztésre akkor kerül sor, amikor a szerződés hitelintézet általi felmondásának feltételei az adósoknak felróható okból már hiánytalanul megvalósultak, akkor a végtörlesztett összeget - legalábbis a Kúria említett, régi Ptk-ra alapított döntése alapján - egy összegben követelheti az adósoktól. Ez ugyanakkor természetesen nem érinti az adósok azon jogát, hogy egy esetleges polgári perben az eljárásjogi szabályok alapján az Ön részére megítélt összeg részletekben történő megfizetésének engedélyezését kérjék a bíróságtól.
 
Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 
 
Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book-ot, "A követelések határon átnyúló érvényesítésének és behajtásának jogi eszközei az Európai Unióban (kérdések-válaszok) 1. Polgári és kereskedelmi ügyek című e-bookot,  csakúgy, mint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

Amennyiben deviza alapú kölcsönszerződésével kapcsolatban szeretne konzultálni velem, vegye fel velem a kapcsolatot itt!

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a deviza alapú kölcsönszerződésekkel összefüggő jogi problémákról írt tanulmányaimat, valamint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat is.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book-ot, csakúgy, mint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat, valamint egyes, nyilvános tárgyalásokon elmondott védőbeszédeimet, tájékozódhat az Európai Unió magyar szemmel is fontos ítéleteiről és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

Amennyiben deviza alapú kölcsönszerződésével kapcsolatban szeretne konzultálni velem, vegye fel velem a kapcsolatot itt!

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a deviza alapú kölcsönszerződésekkel összefüggő jogi problémákról írt tanulmányaimat, valamint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat is.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 
Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 
 
Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book-ot, csakúgy, mint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat, tájékozódhat az Európai Unió magyar szemmel is fontos ítéleteiről és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

Amennyiben deviza alapú kölcsönszerződésével kapcsolatban szeretne konzultálni velem, vegye fel velem a kapcsolatot itt!

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a deviza alapú kölcsönszerződésekkel összefüggő jogi problémákról írt tanulmányaimat, valamint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat is.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book-ot, csakúgy, mint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat, valamint egyes, nyilvános tárgyalásokon elmondott védőbeszédeimet, tájékozódhat az Európai Unió magyar szemmel is fontos ítéleteiről és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

Amennyiben deviza alapú kölcsönszerződésével kapcsolatban szeretne konzultálni velem, vegye fel velem a kapcsolatot itt!

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a deviza alapú kölcsönszerződésekkel összefüggő jogi problémákról írt tanulmányaimat, valamint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat is.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 

 


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517