Ajándék visszakövetelése 5.

 
"Üdvözlöm. Ha az egyik testvér( Öcs) elajándékozta a testvérének (Bátyjának) a tulajdonrészét, És a báty pedig tovább-ajándékozta a gyerekének, akkor az ajándék jogilag semmiféleképpen sem követelhető vissza az öcs által? Mivel az ajándék már nincsen meg a bátyjánál"
 
Tisztelt Kérdező!
 
Álláspontom szerint a levelében írt esetben - az alábbiak folytán - nincs lehetőség az ajándék visszakövetelésére.  
 
A Ptk. alapján visszakövetelni magát az ajándékot, vagy az annak helyébe lépett értéket lehet. Az ajándék továbbajándékozása esetén ugyanakkor sem az ajándék nincs a megajándékozott tulajdonában, sem pedig annak helyébe lépett érték nincs, mivel az ajándékozás ingyenes jogügylet.
 
Felmerülhetne a továbbajándékozás fedezetelvonó jellegére történő hivatkozás lehetősége, de álláspontom szerint ez sem vezethet eredményre. A fedezetelvonó szerződés jogosulttal szembeni hatálytalansága ugyanis akkor állapítható meg, ha a jogosultnak a fedezetelvonóként értékelt ügylet időpontjában a kötelezettel szemben meghatározott összegű követelése áll fenn, mely követelésre a fedezetelvonóként értékelt ügylet tárgya fedezetül szolgál, s ezen fedezet nélkül, a kötelezett egyéb vagyonából nincs reális lehetőség a jogosult igényének kielégítésére. A fedezetelvonó szerződés hatálytalanságának az a jogkövetkezménye, hogy a szerző fél a megszerzett vagyontárgyból való kielégítést és a vagyontárgyra vezetett végrehajtást tűrni köteles. A fedezetelvonó szerződés hatálytalansága esetén tehát az átruházott vagyontárgy a követelés fedezetévé válhat annak ellenére, hogy az már nem a kötelezett tulajdonát képezi.
 
Ezzel szemben az ajándék visszakövetelése esetén az ajándékozónak főszabály szerint nem meghatározott összegű követelést érvényesít a megajándékozottal szemben, hanem egy konkrét dolog (az ajándék)  viszaszolgáltatását kéri. Lehet ugyan az ajándékozónak a megajándékozottal szemben pénzben kifejezett követelése is, mégpedig abban az eseben, ha az az ajándék helyébe lépett értékre vonatkozik, de ez csak abban az esetben lehetséges, ha a megajándékozott az ajándék tárgyának tulajdonjogát ellenérték fejében ruházta át. Ebben az esetben viszont fogalmilag kizárt az átruházó szerződés fedezetelvonó jellegére hivatkozni, hiszen pont ezen szerződéssel jött létre az az érték, mely a követelés tárgyát képezi. Ha viszont az ajándék tárgyának tulajdonjogát a megajándkozott ingyenes szerződéssel (ajándékozással) ruházta át, nem lehet az ajándékozónak a megajándékozottal szemben pénzben kifejezhető követelése, az  - az ajándék helyébe lépett érték hiányában - csupán az ajándék tárgyára irányulhat. Ebben az esetben viszont a továbbajándékozás fedezetelvonó jellege miatti hatálytalanságának nem lehetne az a jogkövetkezménye, hogy a szerző fél tűrni köteles, hogy az ajándékozó az ajándék tárgyából kielégtést keressen, vagy arra végrehajtást indíthasson, hanem a továbbajándékozás hatálytalanságára történő hivatkozással az ajándékozó igénye lényegében véve az eredeti állapot helyreállítására irányulna a továbbajándékozás kapcsán, amire azonban - ilyen jogalappal - nincs törvényes lehetőség. A fedezetelvonó szerződés hatálytalansága megállapításának oka, célja és lehetséges jogkövetkezménye ugyanis a követelés kielégítési alapjának, nem pedig az eredeti állapotnak a  helyreállítása, 
 
A fent írtakkal egyezően foglalt állást a Fővárosi ítélőtábla egy nemrégi téletében: "A fedezetelvonó szerződés egyes jogalkalmazási kérdéseiről szóló 1/2011. (VI. 15.) PK vélemény szerint a perben érvényesített igény értékét pénzben kell meghatározni. A jogosult igénye nem irányulhat a kötelezett és a szerző fél közötti szerződésben kikötött szolgáltatás visszaadására, hanem csak a követelése kielégítésére, annak fedezete megteremtésére. A szerződés jogosulttal szemben való hatálytalanságának megállapítása nem vezethet oda, hogy a szerző fél és a kötelezett közötti jogviszonyban a szerződéskötést megelőző helyzet visszaállítására kerüljön sor. A jogosult megalapozott kereseti kérelme alapján a szerző fél tűrni köteles, hogy a jogosult az igényét a szerződéssel átruházott vagyontárgyból kielégíthesse. A fedezetelvonás megállapítása iránti perben a fedezetelvonó szerződés alapján jogot szerzővel szemben előterjesztett kereset marasztalási kereset, amelynek eredményessége esetén a szerző felet a jogosult igényének a megszerzett vagyontárgyból való kielégítésének tűrésére kötelezi a bíróság. A szerző fél marasztalásának előfeltétele a jogosult kötelezettel szembeni igénye fennálltának és összegszerűségének bizonyítottsága. Az ítéletben a felperes igényét összegszerűen meg kell jelölni." (Fővárosi ítélőtábla, Pf.20072/2023/5.)
 
Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 
 
Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

Regisztráljon honlapomra! 

 

Évi 5.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book-ot, "A követelések határon átnyúló érvényesítésének és behajtásának jogi eszközei az Európai Unióban (kérdések-válaszok) 1. Polgári és kereskedelmi ügyek című e-bookot,  csakúgy, mint az Európai Bíróság magyar szemmel is fontos döntéseiről írt cikkeimet, beszámolóimat és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

 

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 
 

Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517