Egyezségkötés bankkölcsön-tartozás rendezése érdekében

 

Ügyfelek, mint adósok és az X bank., mint kölcsönadó (a továbbiakban: „hitelező”) között 2008-ban az Ügyfelek közös tulajdonában álló ingatlanra alapított jelzálogjoggal biztosított, szabad felhasználású deviza alapú kölcsönszerződés jött létre. A kölcsönszerződést a hitelező - az adós törlesztési kötelezettségének elmulasztása okán - 2014-ben a Ptk. 525.§ (1) bekezdésének e) pontjára hivatkozással felmondta, majd a szerződésből eredő követelését egy hónappal később követeléskezelő cégre (a továbbiakban: "követeléskezelő") engedményezte. Ügyfelek ezt követően sem teljesítették fizetési kötelezettségüket, így a fennálló tartozás összege folyamatosan emelkedett.

 

Ügyfelek megbízást adtak jogi képviseletük ellátására a követeléskezelővel folytatandó egyezségi tárgyalások során, mely tárgyalások célja olyan egyezség megkötése volt, mely lehetővé teszi a kölcsönszerződésből eredő teljes tartozás rendezését.

 

Ezt követően több levélváltásra került sor a követeléskezelővel. A levelekben - többek között - felhívtam a követeléskezelő figyelmét arra a tényre, hogy a kölcsönszerződés felmondása hátralékos tartozás, s így szerződésszegés hiányában – valószínűleg jogszerűtlen volt, mivel az ügyfeleim számára előtörlesztésként figyelembe veendő, tisztességtelenül levont összeg a felmondás időpontjában meghaladta a jogelőd bank által nyilvántartott hátralékos tartozás összegét. Hivatkoztam ezzel kapcsolatban a Kúria BH.2017.154 számon közzétett, Pfv. VI. 21.608/2015/9. számú ítéletére, valamint az Alkotmánybíróság 2017. február 7-én meghozott, 3019/2017. (II.17.) számú határozatára is. Az előzőben a Kúria egyértelművé tette, hogy jogszerűtlen a kölcsönszerződés felmondása, ha az annak alapjául szolgáló hátralék ténylegesen nem állt fenn, vagy nem volt olyan mértékű, ami a szerződés felmondását indokolhatta, az Alkotmánybróság pedig a szóban forgó határozatában alkotmányos követelményként rögzítette, hogy hogy a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól szóló 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet 6.§ (2) bekezdése kizárólag a fogyasztói követelés összegének a pénzügyi elszámolási folyamat során történő meghatározására vonatkozik, azonban semmilyen módon nem érinti a 2014. évi XL. törvény (ún. DH2-törvény) hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződések felmondása jogszerűségének a megítélését. 

Végül létrejött az egyezség a felek között, melynek értelmében a követeléskezelő az egyezségkötés időpontjában fennálló tartozás egyharmadát (több, mint kétmillió forintot) elengedte, a fennmaradó összegre pedig havi fix összegű, kamatmentes részletfizetést engedélyezett.

Dr. Fülöp Botond

2018. január 7.

A honlapon található információk csupán tájékoztató jellegűek, nem minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. A felhasználó ezen információkra alapított döntése, illetve cselekménye ennél fogva kizárólag a felhasználó felelőssége. Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét jogi problémájával kapcsolatban, vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérem, döntése meghozatala előtt feltétlenül lépjen kapcsolatba velem.

Hasonló jogi problémája van? Lépjen velem kapcsolatba itt!

Regisztráljon honlapomra! 3.000,- Ft/év használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, melyek jelenleg az alábbiak:

a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book,

a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatok,

az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyek rendszeresen aktualizált listája.

 

Ezen túl, a regisztrált felhasználókat e-mailben tájékoztatom, valahányszor új tartalom kerül a honlapra.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 

Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517