Örökös által indított végrehajtási igényper

Az az örökös, aki a hagyatéki tartozásokért csak a hagyatéki vagyontárgyakkal felel (cum viribus hereditatis felelősség), ám a végrehajtó egyéb vagyontárgyait is lefoglalja, ezek foglalásának feloldása iránt igénypert indíthat. Az örökhagyó tartozásának behajtására irányuló végrehajtási eljárásban nem vonható végrehajtás alá az örökös azon vagyontárgya, melyet nem az adóstól örökölt.
 

Ügyfelem a végintézkedés hátrahagyása nélkül elhunyt édesapjától – törvényes öröklés és osztályos egyezség jogcímén – megörökölte egy motorkerékpár tulajdonjogát. Édesapja halálát megelőzően elhunyt a testvére, akinek hagyatékának nem képezte részét a szóban forgó motorkerékpár. Ügyfelem testvérének halálakor közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződésből eredő tartozása állt fenn két bank felé, mely követeléseket utóbbiak alperesre engedményeztek. Alperes végrehajtási záradék útján végrehajtási eljárást kezdeményezett adós örökösei, így – többek között – ügyfelem ellen is. Alperes az okirat végrehajtási záradékkal való ellátására irányuló kérelmében az ügyfelem édesapja után örökölt vagyontárgyakra, így – egyebek mellett - a fentiekben írt motorkerékpárra is kifejezetten kérte a végrehajtást. Az alperes által kezdeményezett, majd a bírósági végrehajtó előtt megindult végrehajtási eljárásban a végrehajtó lefoglalta a per tárgyát képező, ügyfelem által édesapja után örökölt motorkerékpárt, egyben intézkedett a foglalás tényének, valamint az elidegenítési és terhelési tilalomnak nyilvántartásba történő bejegyzése, valamint a gépjármű forgalomból történő ideiglenes kivonása érdekében.

 

A bírósághoz benyújtott keresetünk a motorkerékpár foglalás alóli feloldására irányult. A Pp. 371. § (1) bekezdése szerint ugyanis az, aki a lefoglalt vagyontárgyra tulajdonjoga vagy más olyan joga alapján tart igényt, amely a végrehajtás során történő értékesítésnek akadálya, a vagyontárgynak a foglalás alóli feloldása iránt végrehajtási igénypert indíthat a végrehajtást kérő ellen. A 377.§ (1) bekezdés úgy rendelkezik, hogy ha a bíróság az igénykeresetnek helyt ad, az igényelt vagyontárgyat feloldja a foglalás alól. A Pp. 371. § (1) bekezdése alapján tehát az az örökös, aki a hagyatéki tartozásokért csak a hagyatéki vagyontárgyakkal felel (cum viribus hereditatis felelősség), ám a végrehajtó egyéb vagyontárgyait is lefoglalja, ezek foglalásának feloldása iránt igénypert indíthat. Az örököst a hagyatéki tartozásokért korlátozott, elsődlegesen cum viribus, másodlagosan pedig pro viribus felelősség terheli, amit a – jelen ügyben a Ptké. 57.§ (1) bekezdése alapján alkalmazandó – 1959. évi IV. tv. („régi Ptk.'”) 679.§ (1) bekezdése akként fogalmaz meg, hogy az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felel a hitelezőknek. Amennyiben a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, annyiban az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel. Következésképpen a hagyatéki hitelező által az örökhagyó vele szembeni tartozásának végrehajtása érdekében indított eljárásban az örökösnek csupán azon vagyontárgyai vonhatók végrehajtás alá, melyek az adós hagyatékának részét képezték. Egyéb vagyonával csak akkor köteles helytállni, ha a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek a birtokában, ám felelőssége ebben az esetben is csupán az öröksége erejéig terjed (pro viribus felelősség).

 

Keresetünkben előadtuk, hogy a perbeli motorkerékpár végrehajtó általi lefoglalását az a körülmény sem teszi jogszerűvé, hogy az adósnak, vagyis ügyfelem testvérének a később elhunyt édesapja is örököse volt és a motorkerékpárt ügyfelem édesapja után örökölte. Az adós örököse örökösének a hagyatéki hitelezővel szemben fennálló korlátozott helytállási kötelezettsége ugyanis nem terjeszthető ki az adós hagyatékába nem tartozó olyan vagyontárgyakra, melyeket az adós örökösének örököse az adós örököse után örökölt. Ez a cum viribus felelősség megengedhetetlen „áttörését”, kiterjesztését jelentené, mivel a pro viribus felelősség esetén túl is lehetővé tenné, hogy a hitelező az adós örökösének örökösével szemben olyan vagyontárgyakra is végrehajtást vezessen, melyek soha nem képezték az adós tulajdonát. Az örökös felelősségének a hagyaték tárgyaira és annak hasznaira történő korlátozásának az örökös örököse vonatkozásában is érvényesülnie kell, így az ő vonatkozásában sem lehet - a Ptk. 679.§ (1) bekezdésének második mondatában foglalt esetet kivéve - végrehajtás alá vonni az adós hagyatékába nem tartozó vagyontárgyakat. Mivel tehát a végrehajtó olyan vagyontárgyat foglalt le, mely a végrehajtandó követelés adósának hagyatékát nem képezte, s ezen okból kifolyólag az örökössel szemben indult végrehajtási eljárásban végrehajtás alá nem volt vonható, a foglalás jogellenes volt, így ügyfelem tulajdonjoga a motorkerékpár végrehajtás során történő értékesítésének akadályát képezi.

 

Alperes a kereset teljesítését maga sem ellenezte. A bíróság a keresetnek helyt adott és a motorkerékpárt a foglalás alól feloldotta.

 

Dr. Fülöp Botond

 

2016. február 06.

 

A honlapon található információk csupán tájékoztató jellegűek, nem minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. A felhasználó ezen információkra alapított döntése, illetve cselekménye ennél fogva kizárólag a felhasználó felelőssége. Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét jogi problémájával kapcsolatban, vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérem, döntése meghozatala előtt feltétlenül lépjen kapcsolatba velem.

 

Hasonló jogi problémája van? Lépjen velem kapcsolatba itt!

Regisztráljon honlapomra! Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, melyek jelenleg az alábbiak:

Ezen túl, a regisztrált felhasználókat e-mailben tájékoztatom, valahányszor új tartalom kerül a honlapra.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517