C-359/11 és C-400/11 számú ügy: a fogyasztók tájékoztatása a lakossági gáz és villamos energia árának módosítását megelőzően (2014. október 23.)

Tekintettel arra, hogy a fogyasztóknak joguk van vitatni a szolgáltatási ár megváltoztatását, a szolgáltatók a lakossági gáz és villamos energia árának változtatása előtt kötelesek megfelelő időben és részletesen tájékoztatni a fogyasztókat a díjváltoztatás indokairól, feltételeiről és mértékéről. Ezen tájékoztatás hiányában a díjemelés jogellenes.

 

Uniós szinten a villamos energia és a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokat két irányelv, nevezetesen a 2003/54/EK és a 2003/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv tartalmazza. Az irányelvek a fogyasztóvédelmi célok, az ellátás biztonsága és az azonos szintű verseny biztosításának kötelezettsége mellett előírják a tagállamok számára a lakosság könnyen összehasonlítható, átlátható és méltányos áron való ellátását garantáló intézkedések meghozatalát. Lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy – az uniós jog rendelkezéseinek és alapelveinek sérelme nélkül - általános gazdasági érdekből előírjanak olyan közszolgáltatási kötelezettségeket, amelyek a biztonságra, az ellátás folyamatosságára, minőségére és árára vonatkoznak. Ezeknek a kötelezettségeknek világosan meghatározottaknak, átláthatóaknak, megkülönböztetéstől menteseknek és ellenőrizhetőeknek kell lenniük. Ezen túl részletes és széles körű fogyasztóvédelmi kötelezettségeket fogalmaznak meg: a tagállamoknak megfelelő biztosítékokat kell nyújtaniuk a védelemre szoruló fogyasztók számára, ellenőrizniük kell az általános szerződési feltételek átláthatóságát, megfelelő vitarendezési eljárásokat kell létrehozniuk, garantálniuk kell a szolgáltatóváltás lehetőségét és feltételeit, valamint azt is, hogy a szolgáltatók a szerződési feltételek módosításáról és a díjak emeléséről megfelelő időben, előzetesen tájékoztassák a fogyasztókat. A tagállamoknak továbbá azt is biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók felmondhassák a szerződésüket, ha a szolgáltató által ajánlott új feltételeket nem fogadják el, s kötelezni kell a szolgáltatókat, hogy áttekinthető információt adjanak az érvényes árakról és tarifákról, valamint a villamosenergia- és gázellátáshoz való hozzáférés és használat általános szerződési feltételeiről.

 

A német jogi szabályozás lehetővé tette a szolgáltató számára a gáz árának egyoldalú módosítását a változtatás indokának, feltételeinek és mértékének meghatározása nélkül, azonban biztosította azt, hogy a fogyasztókat minden tarifaemelésről tájékoztassák, és hogy azok adott esetben szabadon felmondhassák a szerződésüket.

 

A C-359/11 számú ügy német felperese úgy ítélte meg, hogy a gázszolgáltató több alkalommal is túlzott mértékben emelte a gáz árát, ezért azt nem volt hajlandó megfizetni. A szolgáltató keresete nyomán eljárt német bíróságok azonban kötelezték a díj megfizetésére. A felperes a jogerős ítéletet felülvizsgálati kérelemmel támadta meg a Szövetségi Bíróság (Bundesgerichtshof) előtt.

 

Hasonló volt a tényállás a C-400/11 számú ügyben is: a felperes tisztességtelennek és eltúlzottnak értékelte a villamos energia és a gáz árának többszöri emelését, ezért keresetet indított az általa megfizetett díj egy részének visszatérítése iránt. Mivel első- és másodfokon ő is pervesztes lett, szintén a Szövetségi Bírósághoz fordult rendkívüli jogorvoslattal.

 

A Bundesgerichtshof a két ügyben előzetes döntéshozatali kérelmet terjesztett az Európai Unió Bírósága elé. Kérelmében lényegében véve arra kért választ a luxemburgi bíráktól, hogy az irányelvekben rögzített fogyasztóvédelmi követelményeket kielégíti-e egy olyan nemzeti szabályozás, mely biztosítja ugyan, hogy a szolgáltató a fogyasztóit mindenféle áremelésről megfelelő időben előre tájékoztassa, garantálja továbbá azt is, hogy a fogyasztók felmondhassák a szerződést, ha a velük közölt megváltozott feltételeket nem kívánják elfogadni, ám nem írja elő a szolgáltató számára, hogy tájékoztassa a fogyasztókat az árváltoztatás indokáról, feltételeiről és mértékéről.

 

A Bíróság ítéletében mindenek előtt emlékeztetett arra, hogy az irányelvek rendelkezéseit a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos célok alapozzák meg. E célok szorosan összefüggnek mind a szóban forgó piacok liberalizációjával, mind pedig azzal az ezen irányelvek által követett céllal, hogy biztosítsák a stabil villamosenergia- és földgázellátás biztonságát. Az irányelvek alapján a fogyasztóknak az ellátási szerződés felmondására vonatkozó jogukon kívül jogosultaknak kell lenniük arra is, hogy vitassák a szolgáltatási ár megváltoztatását. Ahhoz viszont, hogy e jogukkal ténylegesen és hatékonyan tudjanak élni, és az ügy teljes ismeretében hozzanak döntést a szerződés esetleges felmondására vagy a szolgáltatási ár megváltoztatásának vitatására vonatkozóan, az is szükséges, hogy a változtatás hatálybalépése előtt megfelelő időben tájékoztatást kapjanak annak indokairól, feltételeiről és mértékéről. Ezen okból fogva egy olyan nemzeti szabályozás, amely e feltételek esetén nem biztosítja, hogy az előző pontban említett tájékoztatást megfelelő időben megadják a háztartási fogyasztóknak, nem felel meg a 2003/54 és 2003/55 irányelvben foglalt követelményeknek.

 

A Bíróság azt is megállapította ítéletében, hogy ugyanerre az eredményre vezet a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv értelmezése is, ezen irányelv azonban a jelen ügyben nem volt alkalmazható. A jelen esetben ugyanis az alapjogvita tárgyát képező szerződések tartalmát kötelező érvényű német rendeleti rendelkezések határozzák meg, ám a 93/13/EGK irányelv kizárja hatálya alól azokat a szerződési feltételeket, amelyek kötelező érvényű törvényi vagy rendeleti rendelkezéseket tükröznek.

 

Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy az irányelvek rendelkezései a szolgáltatók és a fogyasztók közötti jogvitákban közvetlenül nem alkalmazhatók, mivel ezen jogforrások címzettjei a tagállamok. A nemzeti bíróságok ugyanakkor az irányelvek által meghatározott célok minél teljesebb megvalósulása érdekében kötelesek az ügyben alkalmazandó tagállami jogi szabályokat az irányelvek és az Európai Bíróság vonatkozó ítéleteinek fényében értelmezni, kivéve, ha ez a nemzeti jog contra legem értelmezésére vezetne.

 

A Bíróság ítéletét itt, az arról készült sajtóközleményt pedig itt találja.

 

A honlapon található információk csupán tájékoztató jellegűek, nem minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. A felhasználó ezen információkra alapított döntése, illetve cselekménye ennél fogva kizárólag a felhasználó felelőssége. Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét jogi problémájával kapcsolatban, vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérem, döntése meghozatala előtt feltétlenül lépjen kapcsolatba velem.

Dr. Fülöp Botond

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517