Ügyvédi Megbízási Feltételek (ÜMF)

I. Általános rendelkezések

 

I.1. Jelen Ügyvédi Megbízási Feltételek (a továbbiakban: "ÜMF") alkalmazása során "Felek" alatt Ügyvéd és Megbízó értendő. Megbízó az, aki az ügy ellátására Ügyvéd részére a megbízást az egyedi ügyvédi megbízási szerződésben (továbbiakban: "megbízás") megadja. Amennyiben több megbízó ad Ügyvéd számára megbízást, jelen megbízási feltételek alkalmazása során „Megbízó” alatt valamennyi megbízó értendő.

 

I.2. Jelen ÜMF kizárólag Dr. Fülöp Botond egyéni ügyvéd (irodájának címe: 7300 Komló, Pécsi út 1., telefonszáma: 70/592-7517, e-mail címe: drulopbotond@gmail.com, adószáma: 50236253-1-22, kamarai azonosító száma: 36060282), a Pécsi Ügyvédi Kamara (7621 Pécs, Ferencesek utcája 7.) tagja részére adott megbízás során irányadó és alkalmazandó. Rendelkezései kiterjednek a Felek közötti minden szerződéses kapcsolatra - ide értve az állandó megbízást is - amelynek keretében Ügyvéd a tevékenységi körébe tartozó, ügyvéd által végezhető szolgáltatást nyújt a megbízás alapján.

 

I.3. Jelen ÜMF a megbízás mellékleteként annak részét képezi. Ha az ÜMF valamely rendelkezése és a Megbízóval kötött megbízás valamely rendelkezése egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé. A megbízásban nem szabályozott kérdésekben az ÜMF rendelkezéseit kell alkalmazni. A sem a megbízásban, sem pedig ezen ÜMF-ben nem szabályozott kérdésekben pedig Magyarország és az Európai Unió jogszabályai, mindenek előtt a Ptk. (2013. évi V. tv.), az ügyvédi tevékenységről szóló törvény (2017. évi LXXVIII. tv.), valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) idevonatkozó szabályai az irányadóak és alkalmazandók.

 

 

II. A megbízás terjedelme

 

II.1. A megbízás – az egyedi ügyvédi megbízási szerződés ezzel ellenkező kikötésének hiányában - kiterjed minden olyan cselekményre, amely az ügy szabályszerű ellátásával jár, így okirat, pénz és vagyontárgy átvételére is.

 

 

III. Megbízó jogai és kötelezettségei

 

III.1. Megbízó jogosult:

 

 1. a megbízást Ügyvédhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor korlátozni;
 2. az ügy állásáról, és Ügyvéd által addig megtett intézkedésekről bármikor felvilágosítást kérni, az ügyben, egyeztetett időpontban, konzultációt kezdeményezni, illetve Ügyvéd részére a megbízás kereteire vonatkozóan - a Ptk. 6:273.§-ában foglalt szabályok alapul vételével - utasításokat adni;
 3. az általa adott megbízás keretében az ügyvédi titokról rendelkezni; ennek keretében felmentést adni a titoktartás alól; harmadik személy javára szóló megbízás esetén Megbízót az általa közölt tény tekintetében, egyebekben pedig a képviselt felet illeti meg ez a jog;
 4. személyes adatai vonatkozásában gyakorolni az őt jogszabály alapján megillető jogokat, ennek keretében személyes adatainak Ügyvéd által történő kezelésével összefüggésben: megismerni minden olyan személyes adatot, melyet Ügyvéd a személyével kapcsolatban kezel, személyes adatok kezelésével összefüggésben a GDPR-ban írtak szerint tájékoztatást kapni, adatai helyesbítését és törlését kezdeményezni, az adatkezelés ellen tiltakozni, személyes adatai védelmével kapcsolatos jogait bírói úton érvényesíteni, valamint – a személyes adatai védelméhez fűződő személyiségi joga megsértése esetén - kártérítést követelni;
 5. elismervényt kérni és kapni az általa Ügyvédnek átadott, illetve őt illető iratok átvételéről;
 6. a megbízás keretében általa aláírt okiratokról egyszerű, vagy – saját költségére - Ügyvéd, illetve közjegyző által hitelesített másolatot kérni, illetve
 7.  az ügy iratait a megbízás teljesítését követően – a megbízási szerződésben foglalt kivételekkel – Ügyvédtől megkapni.

 

III.2. Megbízó köteles:

 

 1. az Ügyvédet megillető megbízási díjat és költségtérítést a megbízásnak megfelelően a fizetési határidőn belül megfizetni;
 2. az eljárási költségeket (például, de nem kizárólagosan: illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak, szakértői díjelőleg, fordítási költségek stb.) a megfelelő időben megfizetni, vagy Ügyvéd számára – a megfizetés érdekében - a megfelelő időben rendelkezésre bocsátani,
 3. Ügyvéd számára a kapcsolattartás érdekében megadni az ahhoz szükséges és valós adatokat (cím, telefonszám, telefax-szám, e-mail cím), valamint haladéktalanul értesíteni Ügyvédet, ha ezen adatokban változás következett be;
 4. a megbízás teljesítése során Ügyvéddel mindvégig együttműködni, számára a megbízás teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat, okiratokat, illetve egyéb bizonyítási eszközöket megfelelő időben, valós, valódi, tartalmilag igaz, és alakilag hibátlan formában szolgáltatni,
 5. Ügyvéd jóváhagyását kérni, mielőtt a megbízás tárgyában intézkedést, vagy egyezséget kezdeményez;
 6. perbeli, vagy hatóság előtti képviseletre történő megbízás esetén a megbízás ellátásához szükséges meghatalmazásokat Ügyvédnek megadni, valamint
 7. az eljáró bíróság, hatóság Ügyvédre kiszabott és Ügyvéd által megfizetett pénzbírság összegét Ügyvéd részére megfizetni annyiban, amennyiben a pénzbírság kiszabásának oka neki róható fel.

 

 

IV. Ügyvéd eljárására vonatkozó alapvető szabályok

 

IV.1. Ügyvéd a megbízás alapján, kizárólag törvényes és etikus eszközökkel és módon, Megbízó tényelőadásainak szem előtt tartásával, a legjobb tudása szerint elősegíti Megbízó jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését. Ügyvéd számára tilos minden olyan ténykedés, mely ellentétes Megbízó jogos érdekével. Ügyvéd a megbízás keretében minden lehetséges intézkedést megtesz Megbízó kártól való megóvása érdekében, akkor is, ha a Megbízó előzetes értesítésére nincs mód. Ebben az esetben Ügyvéd utólag haladéktalanul tájékoztatja Megbízót a megtett intézkedésekről.

 

IV.2. Ügyvéd Megbízóval szemben mástól megbízást nem vállal el. A megbízás megszűnését követően Ügyvéd megbízást akkor vállal el Megbízóval szemben, ha a korábbi és az új ügy között nincs összefüggés. Megbízó az e pontban írt korlátozás alól írásban felmentést adhat.

 

IV.3. Ügyvéd a megbízás keretein belül szabad és független, ezen keretek között Megbízó által nem utasítható. A megbízás teljesítésére irányuló eljárást, a teendő intézkedéseket, a bizonyítékok és a beadványok felhasználását, ezek sorrendjét, esedékességét és formáját Ügyvéd határozza meg.

 

IV.4. Ügyvéd a megbízás teljesítése során az ügy lényeges körülményeiről, az általa tervezett, illetve foganatosított intézkedésekről, az alkalmazandó eljárásokról, a bizonyítékok beszerzésének szükségességéről, valamint az ügy állásáról, a várhatóan bekövetkező fejleményekről, továbbá közreműködő igénybevételének szükségességéről és az utasítások módosításának indokoltságáról folyamatosan tájékoztatja Megbízót. Ügyvéd haladéktalanul tájékoztatja Megbízót a megbízás teljesítéséről vagy egyéb okból bekövetkezett megszűnéséről.

 

IV.5. Ügyvéd a megbízás létrehozásáról, korlátozásáról és megszűnéséről haladéktalanul tájékoztatja az eljáró hatóságot és az ellenérdekű felet, illetve annak jogi képviselőjét.

 

IV.6. Az ügyvédi szolgáltatások teljesítési helye – a hatóságok, bíróságok, harmadik személyek előtti eljárást kivéve – az ügyvédi iroda. Ügyvéd Megbízó lakóhelyén, székhelyén, telephelyén megjelenésre, szolgáltatásra nem köteles, ilyen eseti eljárásért külön díjat és költséget számíthat fel.

 

IV.7. Ügyvédnek jogában áll a megbízást az alkalmazott ügyvédje, ügyvédjelöltje, a nála működő külföldi jogi tanácsadó, illetve európai közösségi jogász, alkalmazott európai közösségi jogász (a továbbiakban együtt: "közreműködő"), vagy más ügyvéd közreműködésével is teljesíteni, kivéve, ha ezt jogszabály, vagy Megbízó a megbízás létrejöttekor írásban kizárta. Ügyvéd köteles a közreműködő ügyvédet a szükséges tájékoztatással ellátni, s munkájáért úgy felel, mintha személyesen járna el. A közreműködő a rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel jogosult valamennyi eljárási cselekmény, nyilatkozat megtételére, hatóság, bíróság előtti eljárásra, helyettesítőként tárgyaláson való részvételre.

 

IV.8. Ügyvéd a Megbízótól átvett vagy a Megbízót megillető iratok átvételéről - Megbízó kérésére - elismervényt ad. Az iratokat a megbízás teljesítése, illetőleg felmondása után - az alábbi kivétellel - Ügyvéd Megbízó kérésére köteles kiadni. Ügyvéd nem köteles kiadni a fogalmazványait, az általa ellenjegyzett okiratok ügyvédi/irattári példányait, a Megbízó utasításait tartalmazó iratokat, az ügyben hozzá intézett leveleket, a Megbízó érdekében teljesített fizetésekről szóló nyugtákat és az eljárása szabályszerűségének elbírálásához szükséges más iratokat. Megbízó kérésére az ilyen iratokról - a fogalmazványokat kivéve – egyszerű, vagy – adott esetben díj ellenében – ügyvédi, vagy közjegyzői hitelesített másolatot köteles kiadni. Az iratok kiadását nem lehet megtagadni amiatt, hogy az Ügyvédet megillető megbízási díjat és költségtérítést nem fizették meg. Az Ügyvéd által ellenjegyzett okiratok ügyvédi/irattári példánya selejtezési határidő nélkül kerül irattározásra.

 

IV.9. Ügyvéd az átvett pénzről minden esetben bizonylatot ad, a Megbízó részére átvett pénzről vagy egyéb értékről pedig a Megbízót haladéktalanul értesíti.

 

IV.10. Ügyvédet a titoktartási kötelezettség az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben és a Magyar Ügyvédi Kamara dokumentumaiban foglalt rendelkezések szerint terheli. Ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást. A titoktartási kötelezettség kiterjed az Ügyvéd által készített és a birtokában levő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. A titoktartásra kötelezett személy az ügyvédi titkot mindenkivel szemben köteles megőrizni. E kötelezettség független az ügyvédi megbízási jogviszony fennállásától, és az ügyvédi működés megszűnése után is fennmarad. Több Megbízó esetén az általa képviseltek irányában titoktartási kötelezettség nem terheli Ügyvédet abban a körben, ahol a Megbízó tényelőadása az ügy érdemében egyező. Több örökös esetében azonban bármely örökös jogosult az Ügyvéd által készített végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás stb. tárgyában a titok megismerésére. Az Ügyvédnél folytatott hatósági vizsgálat során Ügyvéd nem tárhatja fel a Megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat, de a hatóság eljárását nem akadályozhatja. Az ügyvédet terhelő titoktartási kötelezettséggel kapcsolatos ezen rendelkezéseket a közreműködőkre, Ügyvéd alkalmazottjaira és segítőire is alkalmazni kell.

 

IV.11. Ügyvéd a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerint felel. Ügyvéd felróhatóság hiányában is felelősséggel tartozik a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett pénzért és értéktárgyért. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő. Ügyvéd az ügyvédi letét kifizetésért, csakúgy, mint az ügyvédi titoktartási kötelezettség megsértése esetén az okozott vagyoni és nem vagyoni kár megtérítéséért teljes polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. Ügyvéd a szívességi ügyintézésből eredő kártérítési felelősségét kizárja.

 

 

V. Büntető-, vagy szabálysértési ügyben ellátandó védelemre adott megbízásra vonatkozó speciális rendelkezések

 

V.1. A védői tevékenység ellátása során Ügyvéd a Megbízó védekezéshez való joga gyakorlásának keretei között a Megbízó érdekeinek elsődlegessége alapján jár el.

 

V.2. Ügyvéd köteles tájékoztatni Megbízót az ügy állásáról, a várható eljárási cselekményekről, eljárási jogairól és kötelezettségeiről, valamint az ügy mindenkori állásának megfelelően a megállapodás kötésének a lehetőségéről. Ügyvéd Megbízó hozzátartozóját, vagy bármely más személyt – figyelembe véve Megbízó érdekeit – az erre vonatkozó ügyvédi titoktartás alóli felmentés esetén tájékoztathatja.

 

V.3. Ha azonos ügyben több személy védelmének ellátása esetén utóbb érdekellentét merül fel, Ügyvéd valamennyi megbízást megszünteti.

 

V.4. A védelem taktikáját – Megbízó mindenkori érdekeinek, nyilatkozatainak, tájékoztatásának, véleményének és kéréseinek messzemenő fegyelembevételével – Ügyvéd szabadon alakítja és - a jogszabályok keretei között - maga dönt a rendelkezésére álló bizonyítékok felhasználásáról, ezek sorrendjéről és esedékességéről is.

 

V.5. A személyes szabadság korlátozásának ideje alatt a Megbízóval való kapcsolattartás gyakoriságát Ügyvéd az ügy és a Megbízó szakmailag megalapozott igényeihez igazítja.

 

 

V. Az ügyvédi munkadíjra és költségtérítésre vonatkozó kikötések

 

VI.1. Ügyvédet a megbízás ellátásáért megbízási díj és költségtérítés illeti meg. Az ügyvédi munkadíj – megállapításának módja, megfizetésének időpontja és összegszerűsége tekintetében egyaránt - szabad megállapodás tárgya és még az ügy megkezdése előtt a megbízásban rögzítésre kerül. Szívességi ügyvitel esetén a megbízási díj O Ft. Ügyvéd a megbízásban tájékoztatja Megbízót az ügyvédi díjról, a megbízással összefüggő, előre látható egyéb költségekről, a perköltségviselés szabályairól, az esetlegesen igénybe vehető költség- és illetékkedvezményekről, valamint a bíróság által megállapítható ügyvédi díjról.

 

VI.2. Óradíjas elszámolás esetén az elvégzett munkáról munkaidő-kimutatás készül, mely kimutatást Ügyvéd a megbízás teljesítése során folyamatosan vezet és Megbízónak a számla mellékleteként átad.

 

VI.3. Sikerdíjra Ügyvéd csak abban az esetben tarthat igényt, ha az a megbízásban kifejezetten kikötésre került. A sikerdíj alapja azon összeg, amely Ügyvéd közreműködése révén Megbízó javára megtérült, ténylegesen befolyt, vagy amelynek megfizetése alól Megbízó mentesült, függetlenül attól, hogy e megtérülés, befolyás, illetve mentesülés jogerős hatósági határozatból, bírósági ítéletből, vagy pedig a felek egyezségéből következik. A felek a megbízási szerződés egyedi részében ettől eltérően is rendelkezhetnek. Büntető- és szabálysértési ügyben a sikerdíj feltétele és összege mindig egyedi megállapodás tárgyát képezi és a megbízásban kerül rögzítésre..

 

VI.4. A költségtérítés irodai költségátalány formájában is megállapítható. Az irodai költségátalány a telefon-, fax-, e-mail, fénymásolás, postázás, egyéb irodai költségek, az ügyvédi székhelyvároson (Komló) belüli utazás, parkolás költségét foglalja magában. A szóbeli tanácsadás díját irodai költségátalány nem terheli. A további Ügyvéd által megelőlegezendő - a megbízás ellátása során szükségszerűen és indokoltan felmerülő - költségek (például, de nem kizárólagosan székvároson kívüli utazás, szállásköltség, parkolási költség) az átalányban nem szerepelnek, ezek tételes elszámolással, ügyvédi készkiadásként kerülnek elszámolásra, melyek utólagos megfizetésére Megbízó köteles. Amennyiben a tárgyalás helyére az éjszakai órákban (23 óra és 5 óra között) kellene utazni, vagy a közlekedési viszonyok miatt kell a tárgyalást megelőző napon a tárgyalás helyére érkezni, Ügyvéd az elszállásoláshoz indokoltan igénybe vehető szálloda (más szállás) igazolt díjának megtérítésére is igényt tart. Ez a rendelkezés alkalmazandó akkor is, ha visszautazásra a tárgyalás napján már nincs lehetőség. Az utazási költséget Ügyvéd a hatályos NAV fogyasztási norma és a NAV által közzétett aktuális üzemanyagár alapul vételével határozza meg. A készkiadások közvetlenül a költség felmerülésekor fizetendők meg számla ellenében. Ügyvéd fenntartja magának azonban a jogot, hogy a megbízással összefüggésben előreláthatólag felmerülő készkiadásainak előlegezése érdekében – a megbízás mellékletét képező írásos letéti szerződés formájában - meghatározott összegnek a megbízáskor történő ügyvédi letétbe helyezését kérje. Ebben az esetben a letét jogosultja Ügyvéd, a letett összeg felhasználásáról Ügyvéd írásban számol el Megbízó felé. A megbízás során fel nem használt költségelőleg a megbízás megszűnésekor Megbízónak visszajár. A megbízás ellátása során, illetve az üggyel kapcsolatban előreláthatóan és hozzávetőlegesen felmerülő készkiadásokat, amelyeket a megbízási díj nem foglal magában, a megbízás tartalmazza.

 

VI.5. Ha a megbízás a teljesítés előtt szűnik meg, Felek írásban, igazolható módon elszámolnak egymással. Ebben az esetben Ügyvéd jogosult a munkadíj és a költségtérítés azon részére, mely Ügyvédet a megbízás alapján a megbízás megszűnését megelőző időszak vonatkozásában megillette, amennyiben pedig ez nem állapítható meg, a munkájával arányos díjra és költségátalányra tarthat igényt. Ezen felül Ügyvéd jogosult a megbízás megszűnését megelőzően felmerült készkiadásainak megtérítésére is. Ügyvéd fenntartja magának a jogot az így meghatározott megbízási díj, költségátalány és készkiadás összegének visszatartására. Az alapdíj, a teljesített szolgáltatás ellenértékeként kifizetett óradíj, az ennek megfelelő költségátalány, valamint a már felmerült készkiadások nem követelhetők vissza. A megbízásnak Megbízó részéről történő rendes felmondása esetén az ügyvédi munkadíj így megállapított, arányos része azonnal esedékessé válik abban az esetben is, ha az Ügyvéd jogi képviselete mellett indult eljárások még folyamatban vannak. A megbízási szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Ptk. 6:276. § (2) bekezdés második mondata szerinti megbízási díj (az elvégzett tevékenységgel arányos díjazás) Ügyvéd részére abban az esetben is esedékessé válik, ha a sikerdíj-kikötés folytán egyéb díj- vagy kártérítési követelésre bármely okból nem jogosult. A sikerdíjas alapon megállapított munkadíj a megbízás teljesítés előtti megszűnésétől függetlenül teljes egészében jár Ügyvédnek, kivéve annyiban, amennyiben Megbízó bizonyítja, hogy a siker a megbízás megszűnését követő intézkedések eredménye.

 

VI.6. Ügyvéd fenntartja magának a jogot, hogy a megbízás teljesítése során átvett, Megbízót megillető pénzből beszámítással kielégítse a Megbízóval szemben megbízási díjból eredő és költségtérítés címén fennálló követeléseit. A beszámításról Ügyvéd Megbízót minden esetben írásban tájékoztatja. Nincs helye beszámításnak, ha a pénzt nem Megbízó részére kell kiadni, a megbízási díjban a felek nem állapodtak meg, vagy törvény a beszámítást tiltja.

 

VI.7. Megbízó tudomásul veszi, hogy Ügyvéd a megbízási díjra – a sikerdíjként megállapított megbízási díj kivételével - akkor is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre, kivéve, ha az eredmény részben vagy egészben azért maradt el, mert Ügyvéd felróhatóan járt el. Ez utóbbi körülmény fennállását – Ügyvéd vitatásával szemben - Megbízónak kell bizonyítania.

 

 

VII. Azon Ügyvéd által adott tájékoztatások, melyekre Ügyvéd külön is felhívja Megbízó figyelmét és melyek Megbízó általi tudomásulvétele a megbízás létrejöttének feltétele

 

VII.1. A megbízás aláírásával Megbízó tudomásul vesz az alábbiakat:

 

 1. A megbízás elvállalása Ügyvéd részéről nem jelenti eredmény garantálását. Ügyvéd a megbízás kimenetelére, eredményére, sikerességére, a megbízás teljesítésével összefüggésben felmerülő költségek pontos végösszegére, a megbízás teljesítésének időszükségletére, jogi eljárásra adott megbízás esetén annak hosszára, a tárgyalások számára, illetve az eljárást esetlegesen követő végrehajtási eljárás eredményességére vonatkozóan semmiféle garanciát nem vállal. Ügyvéd azonban felel eljárása jogszerűségéért, perrendszerűségéért, az általa készített iratok, dokumentumok jogi szempontból való alaki, formai megfelelőségéért, a jogszabályokban rögzített határidők betartásáért, valamint a tárgyalásokon, hatósági eljárásokon való megjelenésért.
 2. Az eljárási költségek (például, de nem kizárólagosan: illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak, szakértői díjak, fordítási költségek) teljes egészében Megbízót terhelik, azok – szükség esetén – általa előlegezendők és viselendők, Ügyvéd az eljárási költségek előlegezésére, illetve megfizetésére nem kötelezhető. Ugyanez vonatkozik a perköltségre is. A megbízás ellátása során, illetve az üggyel kapcsolatban előreláthatóan és hozzávetőlegesen felmerülő eljárási költségeket a megbízás tartalmazza.
 3. A Megbízó által a megbízás ellátása során megfizetett és felszámított költségek teljes egészében történő megtérülése még teljes pernyertesség esetén sem garantált, mivel a bíróságnak lehetősége van a pernyertes fél által felszámított perköltség összegét mérsékelni, ha azt eltúlzottnak találja.

 4. A megbízás teljesítése során számolni kell a jogalkalmazással óhatatlanul együtt járó, a Megbízó és az Ügyvéd által képviselttől eltérő, vagy újonnan felmerülő ténymegállapításokból, bizonyítékokból, jogszabály-értelmezésből, bizonyíték-értékelésből és jogalkalmazói mérlegelésből eredő kockázatokkal, mely kockázatok kizárólagos viselését Megbízó vállalja. A konkrét ügyben ezen jogalkalmazási kockázatok különösen a megbízásban rögzített körülményekből adódhatnak: A Megbízó számára hátrányos, újonnan felmerülő bizonyítékok, tények, illetve a Megbízó szempontjából kedvezőtlen jogalkalmazói jogértelmezés, s a megbízás ebből adódó teljes vagy részleges eredménytelensége esetén Megbízónak adott esetben jelentős – akár milliós nagyságrendet is elérő – összegű per- és egyéb költségfizetési kötelezettsége keletkezhet, melyet részlegesen sem háríthat át Ügyvédre.
 5. Ügyvéd minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az eljárás a lehető legrövidebb időn belül befejeződjék, de az eljárás hossza nem csupán Ügyvéd tevékenységétől függ. Nem zárható ki az sem, hogy az eljárás több évig is elhúzódik és az ügyben viszonylag nagyobb számú tárgyalásra kerül sor.
 6. Megbízó igényének, követelésének tényleges teljesülése, valamint a bíróság által jogerősen megítélt perköltség megfizetése pernyertesség esetén is az ellenérdekű fél önkéntes teljesítésének, illetve – ennek hiányában – a végrehajtási eljárás sikerének, eredményességének a függvénye. Az eredményes pert követő végrehajtási eljárás – pl. végrehajtás alá vonható vagyon hiányában – akár eredménytelen is lehet, amiért Ügyvéd semmiféle felelősséget nem vállal.

 7. Megbízó eljárási cselekményeken való személyes jelenléte kötelező lehet, de ennek hiányában is - a per sikere érdekében – minden esetben szükséges és/vagy célszerű.
 8. A bizonyításra vonatkozó általános szabály értelmében a perben jelentős tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a bíróság valósnak fogadja el, továbbá a bizonyítás elmaradásának vagy sikertelenségének a következményeit is ez a fél viseli. A szükséges bizonyítékok, bizonyítási eszközök – Ügyvédnek a Megbízó által bizonyítandó tényekre vonatkozó tájékoztatása alapján történő - felkutatása és határidőben történő biztosítása Megbízó kötelezettsége.
 9. Az ügyvédi munkadíj megfizetésének elmulasztása a megbízás Ügyvéd általi felmondását és – a megfizetni elmulasztott összegen felül - a törvény szerinti késedelmi kamat megfizetésének kötelezettségét vonhatja maga után.
 10. A megbízás megszűnését követően Ügyvéd akkor sem járhat el az általa a megbízás során adott meghatalmazás(ok) alapján, ha e meghatalmazásokat nem vonta vissza.
 11. Amennyiben valamely személyes költségkedvezmény jogszabályi feltételeinek történő megfelelés, s ennek folytán a költségkedvezmény megadása nem tűnik nyilvánvalóan kizártnak, feltétlenül célszerű a személyes költségkedvezmény iránti kérelem előterjesztése. A költségkedvezmény megadásának hiányából eredő károk csak annyiban háríthatók át Ügyvédre, amennyiben azok Ügyvéd eljárására vezethetők vissza, a költségkedvezmény jogszabályi feltételeinek igazolására szolgáló rendszeresített nyomtatvány megfelelő kitöltése, valamint az előírt mellékletek beszerzése és rendelkezésre bocsátása azonban kizárólag Megbízó kötelezettsége.

 

VII.2. Ügyvéd felhívja Megbízó figyelmét a bírósági és hatósági eljárás szabályaira, azok megtartására, valamint a bíróság méltóságának tiszteletben tartására.

 

VII.3. A károsult személyétől függetlenül kizárólag Megbízót terheli a jogi és anyagi felelősség azon károk, negatív következmények vonatkozásában, melyek:

 

 1. a tárgyaláson való jelenlétének hiányából,
 2. az általa személyesen megtett nyilatkozatokból, azok tartalmából, formájából, megtételük módjából, időpontjából, stílusából illetve hiányából,
 3. az általa rendelkezésre bocsátott információkból, tényadatokból, okiratokból, illetve egyéb bizonyítási eszközökből, azok tartalmából, jogsértő voltából, vagy hiányából,
 4. a megbízás tárgyát érintő és az Ügyvéddel történt egyeztetés hiányában megtett cselekményeiből,
 5. az eljárás rendjét, vagy a bíróság tekintélyét, illetve az eljárás résztvevőjének méltóságát, becsületét sértő magatartásából, cselekményéből,
 6. az Ügyvéd képviseleti jogosultságának általa történő megvonásából,
 7. a jogszabályon alapuló, vagy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségei megszegéséből,
 8. az eljárási költségek időben történő megfizetésének elmulasztásából,
 9. avagy olyan eljárási szabály megsértéséből erednek, mellyel kapcsolatban Ügyvéd vagy a bíróság (hatóság) őt felvilágosította.

 

VII.4. Harmadik személy nevében és javára adott megbízás esetén az ezen harmadik személy által Ügyvédnek okozott károkért Megbízó a károkozóval egyetemlegesen felel.


 

VIII. Megbízó személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulása

 

A megbízás aláírásával Megbízó hozzájárul a következő személyes adatainak Ügyvéd általi kezeléséhez: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, székhely, telephely, telefonszám, mobil telefonszám, e-mail cím. További személyes adatok kezelése kötelező erejű európai uniós jogi aktuson vagy törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Ügyvéd adatkezelésére, illetve Megbízó ezzel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) az irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés célja az ügyvédi megbízás teljesítése, a Megbízóval való kapcsolattartás és kommunikáció. A személyes adatokat – az ügyvédi titok védelme alatt - megismerheti az Ügyvéd alkalmazottja, helyettese és segítője. Ezen személyeken kívül az Ügyvéd a Megbízó személyes adatait harmadik személy részére csak a törvényben előírt esetekben adhatja át, illetve teheti hozzáférhetővé. Nem jelenti a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések megsértését, ha a megbízás teljesítéséhez szükséges e személyes adat közlése, feltüntetése, vagy ha Ügyvéd törvényben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének tesz eleget. Ügyvéd gondoskodik az adatok biztonságáról, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás és nyilvánosságra hozás, törlés, továbbá sérülés vagy megsemmisülés elkerülésének biztosításáról. Amennyiben Megbízó titkos ügykezelést folytat, a vele való kapcsolattartásban esetén az Ügyvéd is ezt a minősítési és kezelési rendszert alkalmazza. Megbízót a személyes adatai kezelésével összefüggésben a III.1. pontban foglalt jogok illetik meg. Az adatkezelés maximális időtartama a Felek közötti jogviszony megszűnését követő 5. (ötödik) év vége. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban megjelölt személyes adatokat az Ügyvéd – a hivatkozott törvény rendelkezése szerint – 8 (nyolc) évig köteles megőrizni.

 

 

IX. A megbízás megszűnése

 

IX.1. Az ügyvédi megbízás megszűnik:

 

 1. Megbízó halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével (több Megbízó esetén csak a szóban forgó Megbízó vonatkozásában),
 2. Ügyvéd halálával,
 3. Ügyvéd ügyvédi tevékenységre való jogosultságának bármilyen okból történő megszűnésével, felfüggesztésével, illetve szünetelésének kezdetével,
 4. Megbízó, vagy Ügyvéd általi felmondással (előbbi esetben a szóban forgó Megbízó vonatkozásában),
 5. a felek közös akarattal történő megszüntetésével, valamint
 6. a megbízás teljesítésével, függetlenül annak eredményétől, jogi eljárásban ellátandó jogi képviselet esetén az eljárás – bármilyen okból történő - jogerős befejeződésével, illetve – rendkívüli perorvoslat esetén - a rendkívüli jogorvoslati eljárás befejeződésével.

 

IX. 2. A felmondási idő 15 nap, azonban Megbízó a megbízást azonnali hatállyal is felmondhatja. A felmondást nem szükséges indokolni. A felmondást írásban kell a másik féllel közölni, ugyanakkor a szóban közölt felmondás is hatályos, amennyiben azt a másik fél írásban tudomásul veszi. Ügyvéd a felmondási idő alatt is köteles Ügyfél érdekében eljárni, amennyiben eljárása a Megbízó kártól való megóvása érdekében szükséges..

 

IX.3. Ügyvéd felmondja a megbízást, ha Megbízó a megbízás keretében közreműködését olyan jogügylethez, illetve cselekményhez kéri, amely

 

 1. jogszabályba vagy a közerkölcsbe ütközik, jogszabály megkerülésére, vagy joggal való nyilvánvaló visszaélésre irányul, avagy jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan, illetve ilyenné válik,
 2. kiskorú, vagy cselekvőképtelen személy érdekeinek, vagy harmadik személy személyiségi jogainak megsértését eredményezné, illetve
 3. harmadik személy előtti felhasználásra alkalmas módon szakszerűtlen, a valóságot elferdítő, félrevezető vagy a Megbízó által diktált jogi vélemény írásba foglalásában öltene testet.

 

IX.4. Ügyvéd abban az esetben is felmondja a megbízást, ha valamely, a megbízás elfogadhatóságát kizáró ok a megbízás létrehozását követően merül fel, vagy válik ismertté.

 

IX.5. Megbízó halála, vagy jogutód nélküli megszűnése esetén az Ügyvéd – az ügyvédi titokra vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartásával – a megbízás tényéről, tárgyáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíti azokat az általa ismert személyeket és szerveket, akik, illetve amelyek a megbízás tárgyáról jogutódként rendelkezhetnek.

 

IX.6. Amennyiben Ügyvéd a megbízás teljesítés miatti megszűnését állapítja meg, erről írásban értesíti Megbízót.

 

IX.7. A megbízás megszűnését követően a Megbízótól eredetben kapott és fel nem használt iratok és egyéb tárgyak Ügyvéd irodájában átvehetők. A másolati példányokat Ügyvéd megsemmisíti.

 

 

X. Egyéb rendelkezések

 

X.1. Felek megállapodnak abban, hogy egymással a kapcsolatot elsősorban e-mail útján tartják. Megállapodnak továbbá abban, hogy a megbízás egyedi részében rögzített elektronikus levélcímekre végrehajtott kézbesítéseket mindenfajta átvételi elismervény, vagy visszaigazolás szükségességének mellőzésével teljesítettnek, a másik fél által átvettnek és joghatályosnak tekintik:

 

X.2. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Ügyvédet az eljárási cselekményeken – különösen betegség, vagy akadályoztatás esetén – más ügyvéd helyettesítse. Ügyvéd tájékoztatja Megbízót, hogy az ügyvédi tevékenységében való akadályoztatása esetére az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 17.§-a szerint megbízta a megbízási szerződés egyedi részében megnevezett ügyvédet (a továbbiakban: „helyettesítő ügyvéd”), aki ez alapján Ügyvéd akadályoztatása esetén a megbízás keretében Ügyvéd teljes körű helyetteseként járhat el. Ebből következően Ügyvéd akadályoztatása (tartós betegsége, halála stb.) esetén Megbízónak a helyettesítő ügyvéddel kell felvennie a kapcsolatot.

 

X.3. Felek megállapodnak abban, hogy – a bíróság, vagy más hatóság részére történő benyújtás érdekében – az ügyvédi munkadíj megbízás szerinti felszámítása esetén a megbízási szerződésről kizárólag a megbízás tárgyát és annak díját, illetve költségeit tartalmazó kivonatot készítenek, mely kivonatot külön is aláírnak és mely kivonat jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 

X.4. Felek az esetlegesen felmerülő jogvitáikat elsősorban egyezség útján kísérelik meg rendezni. Felek kötelezik magukat arra, hogy az egyeztetést a jogvita tárgyával kapcsolatos első írásbeli kapcsolatfelvétel napjától számítva legalább 30 napig folytatják, s ezen időtartam lejártáig nem fordulnak bírósághoz, vagy más hatósághoz, beleértve ebbe az ügyvédi kamarát is. Ügyvéd az ügyvédi munkadíjra vonatkozó követelését bírósági úton (ideértve a fizetési meghagyásos igényérvényesítést is) kizárólag a bírósági igényérvényesítést is kilátásba helyező bizonyított írásbeli felszólításában pontosan megszabott 15 napos fizetési határidő eredménytelen leteltét követően érvényesítheti.

 

X.5. Jelen szerződés aláírásával Megbízó előzetesen megadja Ügyvéd számára az ügyvédi titoktartás alóli felmentést az ügyvédi munkadíjjal kapcsolatos igényérvényesítése alapján eljáró hatóságok irányában. abban a terjedelemben, ami a munkadíj jogi úton történő érvényesítéséhez szükséges.

 

X.6. Ügyvéd tájékoztatja Megbízót, hogy káreseményenként 13.000.000,- Ft, és évi 20.800.000,- Ft összeghatárig felelősségbiztosítással rendelkezik az Allianz Hungária Zrt. biztosítónál (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.).

 

X.7. Jelen szerződés aláírásával Megbízó elismeri és kijelenti, hogy

 

 1. a megbízási szerződés aláírását megelőzően annak tartalmát Ügyvéddel – az egyedi megbízási szerződés és jelen ÜMF valamennyi kikötésére kiterjedően - pontonként egyedileg megtárgyalta, ennek során tényleges lehetősége volt mind a megbízási szerződés egyedi részének, mind pedig jelen ÜMF.nek a tartalmát – kéréseivel, javaslataival – érdemben befolyásolni;
 2. Ügyvéd részletesen kioktatta a megbízás tárgyát képező eljárás során általa bizonyítandó tényekről, különös tekintettel a megbízási szerződés egyedi részében rögzített kockázatokat eredményező körülményekre;
 3. az általa bizonyítandó tények vonatkozásában Ügyvéd kioktatását megértette és az Ügyvéd által közölt kockázatok fennállását tudomásul vészi, továbbá, hogy
 4. Ügyvédtől minden szükséges tájékoztatást megkapott az igénybe vehető költségkedvezmények igénylésének feltételeivel és módjával kapcsolatban, beleértve ebbe a költségkedvezmény jogszabályi feltételeinek igazolására szolgáló rendszeresített nyomtatvány átvételét is.

 

Megbízó jelen ÜMF aláírásával elismeri, hogy annak egy példányát Ügyvédtől átvette, annak tartalmát megismerte, magára nézve kötelezőnek elfogadta, s tudomásul vette, hogy a megbízási szerződés egyedi részében nem szabályozott kérdésekben jelen ÜMF rendelkezései az irányadók.

 

 

 

 

Kelt, ____________________, 20__. év ________________hó _________ napján.

 

 

 

 

 

 

_______________________             ____________________

                     Ügyvéd                                                 Megbízó

 


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.


Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517